Tài liệu

6 KPI thu kho giao nhan

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân

Kỳ:

1

Họ tên: 

Vị trí: THỦ KHO KV

1

2

3

4

5

A.

Mục tiêu trong kỳ

Tháng

Quý

1

 100 

2

Tỷ lệ sai lệch giữa giá trị vật tư thực tế và số liệu sổ sách 

 0 

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)

60%

B

Tần suất đánh giá

Ngày

Tuần

1

2

3

4

5

6

Theo dõi việc cung ứng và phân phối thiết bị VPP của phòng

7

8

Các công việc thường xuyên theo MTCV

30%

C

Các dự án và công việc đột xuất

Tần suất đánh giá

Ngày

Tuần

1

Báo cáo kết quả thực hiện công việc

x

Các dự án và công việc đột xuất

10%

Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc

Chú thích

*1  Quy ước về tầm quan trọng:

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận

Tỷ lệ giao hàng đúng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán 
hàng

Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái 

độ

Hỗ trợ TBP Kho cập nhật dữ liệu, luân chuyển hàng hóa, 
xuất Kho trên hệ thống ERP
Tổng hợp, hệ thống lại thông tin từ nhân viên GN và các 
trưởng nhóm để báo cáo cho GĐKV và các TBP nhằm theo 
dõi, giám sát việc thực kế hoạch của phòng.
Lưu trữ tài liệu hồ sơ phòng: các quy trình, quy định, tài liệu 
chuyên môn, các hồ sơ về giao nhận nội địa, XNK. Soạn 
thảo các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng… và trình 
lên GĐKV.
Theo dõi, kiểm tra lịch trình xe giao nhận và thanh toán xăng 
dầu theo đúng định mức.
Cập  nhật  theo  dõi  báo  cáo  giao  nhận  hàng  ngày  (HBC  & 
abc)   

Tổng hợp thông tin và báo cáo cho KTTT-P.TCKT về kế 
hoạch thu chi, thanh toán của P.KV.
Thực hiện tốt nội quy công ty, tác phong, thái độ làm việc 
tích cực.

- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân 
theo thứ tự là 60% - 30% và 10%

background image

-  tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong 
từng mục

*2

  Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục 

tiêu = 0 

background image

Bộ phận: P.KV

6

7

8

9

10

11

12

Mục tiêu trong kỳ

Năm

ĐVT

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

%

50%

%

50%

100%

0.0%

0.0%

Tần suất đánh giá

Tháng

Quý

Năm

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

x

15%

x

15%

x

15%

x

15%

x

15%

x

10%

x

5%

x

10%

100%

0.0%

0.0%

Tần suất đánh giá

Tháng

Quý

Năm

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

100%

100%

0%

0.0%

0.0%

Tầm quan 

trọng

Kết quả 

thực hiện

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Mô tả tài liệu

13

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2353
6 tài liệu
0
2967
10 tài liệu
0
7173
5 tài liệu
0
3050

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
2353
22/12/2018
6 tài liệu
0
2967
22/12/2018
10 tài liệu
0
7173
22/12/2018
5 tài liệu
0
3050