Tài liệu

6 KPI ke toan tong hop

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân

Kỳ:
Họ tên: 

Vị trí: Kế toán tổng hợp

1

2

3

4

5

6

7

A.

Mục tiêu trong kỳ

Tháng Năm

ĐVT

1

Nâng cao năng lực quản lý của phòng

5

cấp

2

Xây dựng chuẩn năng lực của phòng

5

cấp

3

Hoàn thành các báo cáo tài chính, Chính xác và đúng hạn (98%)

5

cấp

4

Phân tích các chi số tài chính

 98.0 

%

5

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu

 98.0 

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)

60%

B

Tần suất đánh giá

Ngày Tuần Tháng

Quý

Năm

1

Cập nhập số liệu trên hệ thống ERP kịp thời, chính xác

2

Kiểm soát tuân thủ chuẩn mực kế toán, Báo cáo thuế 

3

Quản lý công nợ

4

5

Quản lý công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng

6

7

Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp

8

Thời gian tham gia các khóa đào tạo

Các công việc thường xuyên theo MTCV

30%

C

Các dự án và công việc đột xuất

Tần suất đánh giá

Ngày Tuần Tháng

Quý

Năm

1

 

10%

Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc

Chú thích

*1  Quy ước về tầm quan trọng:

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận

Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái 

độ

Quản lý TSCĐ (hữu hình và vô hình - thương hiệu, phần 
mềm, quy trình công nghệ,…)

Các báo cáo thống kê, báo cáo quản trị theo yêu cầu kinh 
doanh

Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng 
phòng giao

- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân 
theo thứ tự là 60% - 30% và 10%

-  tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ 
các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục

*2

  Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% 

mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

background image

*2

  Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% 

mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

background image

Bộ phận: Phòng TCKT

8

9

10

11

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

20%

 3.0 

12.0%

20%

 3.0 

12.0%

50%

 3.0 

30.0%

5%

 98.0 

5.0%

5%

 98.0 

5.0%

100.0%

64.0%

38.4%

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

5%

 5 

5.0%

20%

 4 

16.0%

15%

 5 

15.0%

10%

 5 

10.0%

10%

 5 

10.0%

10%

 5 

10.0%

20%

 1 

4.0%

10%

 4 

8.0%

100%

78.0%

23.4%

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

100%

 2.0 

40.0%

100%

40%

4.0%

65.8%

Tầm quan 

trọng

Kết quả 

thực hiện

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

-  tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ 

  Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
488
0 trang
0
379
0 trang
0
405
0 trang
0
391

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2181
5 tài liệu
0
4926
10 tài liệu
0
6768
5 tài liệu
0
2847

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
2181
22/12/2018
5 tài liệu
0
4926
22/12/2018
10 tài liệu
0
6768
22/12/2018
5 tài liệu
0
2847