Tài liệu

6 Kiem toan no phai tra

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KIỂM TOÁN NỢ PHẢI TRẢ. 

1

? Nội dung, đặc điểm của khoản mục nợ phải trả. 

1.1- Nội dung khoản mục. 

Nợ phải trả bao gồm các nghĩa vụ kinh tế của một doanh nghiệp, thường được phân chia thành nợ 

ngắn hạn và nợ dài hạn : 

- Nợ ngắn hạn là các khoản phải trả trong một chu kỳ hoạt động kinh doanh bình thường, thường là 

một năm.Nợ ngắn hạn thường bao gồm các khoản như phải trả cho người bán, thương phiếu phải trả, 

người mua ứng trước tiền, thuế và các khoản phải nộp nhà nước, lương và phụ cấp phải trả, vay ngắn 

hạn, nợ dài hạn đến hạn trả ... 

- Nợ dài hạn là các khoản phải trả trong thời gian nhiều hơn mo t chu kỳ hoạt động kinh doanh, 

thường là hơn một năm. Nợ dài hạn thường bao gồm vay dài hạn, các khoản nợ dài hạn phải trả cho 

người bán ... 

Theo chế độ kế toán hiện hành, nợ phải trả được trình bày trên bảng cân đối kế toán ở phần Nguồn vốn,

mục A : Nợ phải trả và chi tiết theo từng đối tượng phải trả, xếp thành ba loại là nợ ngắn hạn, nợ dài 

hạn và nợ khác. Nợ khác bao gồm một số khoản phải trả đặc biệt như chi phí phải trả, tài sản thừa chờ 

xử lý, nhận ký cược ký quỹ dài hạn … 

1.2- Đặc điểm. 

Nợ phải trả là một khoản mục quan trọng trên báo cáo tài chính đối với những đơn vị sử dụng nguồn tài

trợ ngoài vốn chủ sở hữu. Những sai lệch về nợ phải trả có thể gây ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài 

chính về các mặt : 

- Tình hình tài chính : Các tỷ số quan trọng trong việc đánh giá tình hình tài chính thường liên 

quan đến nợ phải tra 

- Kết quả hoạt động kinh doanh : Có một mối quan hệ mật thiết giữa nợ phải trả và chi phí sản xuất 

kinh doanh của một doanh nghiệp. Vì thế những sai lệch trong việc ghi chép và trình bày nợ 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

phải trả có thể sẽ dẫn đến các sai lệch trọng yếu trong kết quả hoạt động kinh doanh. 

1.3- Mục tiêu kiểm toán. 

Việc thực hiện các thủ tục cơ bản về nợ phải trả phải bảo đảm thỏa mãn các mục tiêu kiểm toán sau : 

?  Các khoản phải trả được ghi chép thì hiện hữu và là nghĩa vụ của đơn vị (Hiện hữu, 

Nghĩa vụ). 

?  Các khoản nợ phải trả được ghi chép đầy đủ (Đầy đủ). 

?  Các khoản nợ phải trả được cộng dồn chính xác, và thống nhất với sổ cái và các sổ chi 

tiết (Ghi chép chính xác). 

?  Các khoản nợ phải trả được đánh giá đúng (Đánh giá). 

Các khoản nợ phải trả được trình bày đúng đắn và khai báo đầy đủ (Trình bày và công

bố).

2

? Kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả. 

Trong một doanh nghiệp có thể có nhiều khoản phải trả cho các đối tượng khác nhau và có những đặc 

điểm về kiểm soát nội bộ khác nhau. 

2.1- Kiểm soát nội bộ về nợ phải trả cho người bán. 

Để nghiên cứu về kiểm soát nội bộ đối với khoản này, ta cần phải xem xét k iểm soát nội 

bộ trong chu trình mua hàng và trả tiền. Có thể mô tả tóm tắt một quy trình mẫu cho công việc này như 

sau 

6

 : 

a- Kho hàng hoặc bộ phận kiểm soát hàng tồn kho sẽ chuẩn bị và lập phiếu đề nghị mua hàng để gởi 

cho bộ phận mua hàng. 

b- Bộ phận mua hàng căn cứ vào phiếu đề nghị mua hàng để xem xét về nhu cầu và chủng loại 

hàng cần mua, đồng thời khảo sát về các nhà cung cấp, chất lượng và giá cả ... Sau đó, bộ phận này sẽ 

phát hành đơn đặt hàng. 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

c- Khi tiếp nhận hàng tại kho, bộ phận nhận hàng kiểm tra chất lượng lô hàng, và cân đong đo 

đếm ... Mọi nghiệp vụ nhận hàng đều phải được lập phiếu nhập, hoặc báo cáo nhận hàng. 

d- Trong bộ phận kế toán nợ phải trả, các chứng từ cần được đóng dấu ngày nhận. Các voucher, và các 

chứng từ khác phát sinh trong bộ phận này phải được đánh số liên tục để kiểm soát. Thông thường có 

những cách kiểm tra, đối chiếu như sau : 

? So sánh số lượng trên hóa đơn với số lượng trên báo cáo nhận hàng và đơn đặt hàng. 

? So sánh giá cả, chiết khấu trên đơn đặt hàng và trên hóa đơn để bảo đảm không thanh toán vượt số 

nợ phải trả cho người bán. 

e- Việc xét duyệt chi quỹ để thanh toán cho người bán sẽ do bộ phận tài vụ thực hiện. 

f- Cuối tháng, bộ phận kế toán nợ phải trả cần đối chiếu giữa sổ chi tiết người bán (hoặc hồ sơ voucher 

chưa thanh toán) với sổ cái. 

g - Trong nhiều đơn vị , để tăng cường kiểm soát nội bộ đối với việc thu nợ, hàng tháng người bán 

gởi cho các khách hàng một bảng kê các hóa đơn đã thực hiện trong tháng, các khoản đã trả và số 

dư cuối tháng. 

2.2- Kiểm soát nội bộ với các khoản vay. 

Kiểm soát nội bộ đối với các khoản vay chủ yếu là thực hiện nguyên tắc ủy quyền và phê chuẩn. Đối với 

các khoản vay nhỏ, có tính chất tạm thời Ban Giám đốc có thể quyết định theo chính sách của đơn vị. 

Còn đối với các khoản vay lớn, dài hạn phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, hoặc người được 

uỷ quyền. 

Các khoản vay phải được theo dõi trên sổ chi tiết mở theo từng chủ nợ và theo từng khoản 

vay. Hàng tháng, các số liệu này phải được đối chiếu với Sổ cái, và định kỳ phải đối chiếu với 

chủ nợ. 

Các công ty lớn cũng có thể vay được những khoản nợ dài hạn quan trọng thông qua việc phát hành 

trái phiếu. Trong trường hợp này, công ty có thể thuê một ngân hàng lớn để làm người ủy thác độc lập, 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
9 tài liệu
0
5320