Tài liệu

6 Bảng đánh giá phòng TCKT

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÝ    NĂM 20

Họ và Tên
Phòng

Kế toán

Bộ Phận

Từ: 

1 – NHIỆM VỤ - TINH THẦN TRÁCH NHIỆM (ĐIỂM TỐI ĐA 80)

1

5

2

10

3

5

4

5

5

5

6 Hạch toán doanh thu, chi phí, giá vốn, công nợ định kỳ hàng tháng (5đ).

5

7

10

8 Báo cáo hàng tuần với cấp trên (10)

10

9

10

10 Kết quả Công việc (phụ thuộc vào quá trình thu công nợ)

20

MỨC ĐÁNH 

GIÁ

TP. ĐÁNH 

GIÁ

Quản lý các khoản thu:
- Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền, thu hồi công nợ (5đ)
- Theo dõi công nợ khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ. (3)
      -     Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi. (2đ)
Quản lý các khỏan chi:
- Lập kế họach thanh toán cho khách hàng hàng tuần hàng tháng. Chủ động liên lạc với 
khách hàng trong trường hợp thanh toán không đảm bảo. (2đ)
- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho khách hàng (đối chiếu 
công nợ, nhận hóa đơn, lập phiếu chi, xem xét các đơn đề nghị thanh toán) (2đ)
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, bảo hiểm, thưởng, mua hàng trong 
nước………(2đ)
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng. (chi trên 100,000đ khi giải trình phải có hóa đơn đỏ) (2đ)
- Giảm tối đa chi phí công ty (2đ)

Lập hồ sơ, sổ sách kế toán theo luật định, phối hợp với KT trưởng báo cáo thuế và báo 
cáo thuế theo đúng quy định. (5)

Thống kê, lưu trữ và bảo mật các chứng từ kế toán
-   Lập và theo dõi hợp đồng dài hạn. (1)
-   Sắp xếp lưu trữ hóa đơn, báo cáo thuế theo thời gian sử dụng, thứ tự. (2)
-   Sắp xếp và lưu trữ hợp đồng kinh kế theo thời gian sử dụng rõ ràng hợp lý  (2)

Quản lý kho và kiểm soát sản phẩm điện tử, công nghiệp
- Lập báo cáo và kiểm soát tồn kho, xuất nhập tồn chính xác (2đ)
-     Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, tham gia công tác 
kiểm kê định kỳ, kiểm tra đối chiếu số liệu nhập xuất của kế tóan (3đ)

Hỗ trợ phòng kinh doanh ( hoàn thành đơn đề nghị thanh toán tạm ứng, bảo lãnh nếu có, 
phải đảm bảo tính pháp lý, chính xác (3đ)
Hỗ trợ phòng xây dựng ( Chuẩn bị nghiệm thu, duyệt các khoản thanh toán công trình 
chính xác) (3đ)
Kiểm tra chi tiết công nợ, hạn thanh toán, quá hạn báo cho bộ phận bán hàng hỗ trợ (2đ)
Định kỳ thời hạn báo công nợ cho từng phòng kinh doanh (2)

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc (10đ)
- Số liệu cập nhật phải chính xác, đầu đủ, không xảy ra sai sót nhầm lẫn.
- Chứng từ phải hợp lệ, hợp lý, đúng quy định của công ty và nhà nước.
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, tuân thủ đúng quy định về hạch toán kế toán.
- Hồ sơ, chứng từ thuộc phụ trách được lưu trữ bảo quản đầy đủ, sắp xếp khoa học.
- Các báo cáo phải chính xác, đúng mẫu và đúng quy định

III. VĂN HÓA CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 5)
Các trưởng phòng lưu ý: tiêu chí nào hòan thiện mới có điểm

background image

1

5

IV. TUÂN THỦ NỘI QUY – TRẬT TỰ CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 15)

1

Tuân thủ các nội quy chung của Công ty

10

2

Bảo vệ, Quản lý tài sản của Công ty

5

TỔNG CỘNG ĐIỂM

TỔNG KẾT XẾP LỌAI

XẾP LỌAI

95 -> 100 ĐIỂM (LOẠI A)

86  ->  94 ĐIỂM (LỌAI B)

76  ->  85 ĐIỂM (LỌAI C)
66  ->  75 ĐIỂM (LOẠI D)

65 ĐIỂM TRỞ XUỐNG (LOẠI E)

TRƯỞNG PHÒNG                              PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ

P. GIÁM ĐỐC

+

Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm vaø khoâng tuaân thuû quy ñònh cuûa Coâng ty;

+

Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm Phaùp luaät Vieät Nam.

Ñieàu 9 :

Quan heä ñaët bieät

Quan hệ cơ bản:
Đối với bản thân. (1 điểm)
Đối với đồng nghiệp (1 điểm)
Quan hệ đặc biệt:
Giữa nhân viên với cấp trưởng phòng nói chung (2 điểm)
Năng động, nhiệt tình, trung thực, cộng tác trong phòng ban (1)

8.1 Ñoái vôùi baûn thaân :
·        Chaáp haønh vieäc giöõ veä sinh, ngaên naép taïi khu vöïc laøm vieäc;
·        Baûo veä moâi tröôøng, haïn cheá toái ña vieäc huùt thuoác laù trong Coâng ty;
·        Trung thöïc khi khai trình veà söï vuï baûn thaân;
·        Caån troïng trong phaùt ngoân, khoâng ñöôïc noùi tuïc chöûi theà;
·        Tuaân thuû nghieâm ngaët quy ñònh cuûa töøng boä phaän trong coâng ty.
8.2 Ñoái vôùi ñoàng nghieäp:
·        Noã löïc giuùp ñôõ khi ñoàng nghieäp gaëp khoù khaên trong coâng vieäc;
·        Khoâng ñöôïc töï yù söû duïng phöông tieän, duïng cuï laøm vieäc cuûa ñoàng nghieäp;
·        Khoâng ñöôïc coù nhöõng haønh vi gaây maát ñoaøn keát noäi boä nhö mieät thò hoaëc vu khoáng, beø phaùi , xaùch ñoäng hoaëc pheâ bình ñoàng nghieäp khi hoï vaéng maët.
·        Nhaéc nhôû khuyeân can ñoàng nghieäp khi nhaän thaáy raèng :

9.1 Giöõa nhaân vieân ñoái vôùi caùc caáp tröôûng phoøng noùi chung :
·        Phaûi coù thaùi ñoä leã pheùp, toân troïng;
·        Khoâng ñöôïc pheâ bình caáp tröôûng phoøng tröôùc söï chöùng kieán cuûa baát kyø ngöôøi thöù ba naøo khaùc;
·        Nghieâm caám bieåu hieän luoàn cuùi, phænh nònh tröôûng phoøng;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc hoái loä tröôûng phoøng döôùi baát kyø hình thöùc naøo, vôùi baát kyø möùc ñoä naøo;
·        Baûo veä uy tín cho caáp tröôûng phoøng laø goùp phaàn baûo veä uy tín cuûa Coâng ty.
9.2 Giöõa tröôûng phoøng ñoái vôùi nhaân vieân thuoäc quyeàn :
·        AÂn caàn, ñoä löôïng nhöng khoâng dung tuùng bao che;
·        Göông maãu trong coâng vieäc, trong vieäc chaáp haønh quy ñònh cuûa Coâng ty;
·        Chæ thò phaûi roõ raøng, ñaày ñuû döõ kieän, phaûi ño löôøng tröôùc möùc ñoä khaû thi, nhaân vieân phaûi thöïc hieän chính xaùc vaø troïn veïn nhöõng noäi dung ñöôïc giao phoù;
·        Nghieâm caám nhaân vieân khoâng chaáp haønh chæ thò cuûa tröôûng phoøng tröïc tieáp. Neáu khoâng ñoàng yù nhaân vieân ñöôïc quyeàn goùp yù nhöng khoâng ñoái khaùng khaùc vôùi chæ thò cuûa tröôûng phoøng. 
·        Khi nhaân vieân goùp yù hôïp leä, tröôûng phoøng phaûi tieáp nhaän treân tinh thaàn caàu tieán;

background image

·        Thöôøng xuyeân nhìn nhaän vaø khuyeán khích, thuùc ñaåy nhaân vieân taïo ra nhieàu saùng kieán, caûi tieán môùi, luoân nhaïy beùn tröôùc moïi tình huoáng. Ñeå kòp thôøi quan taâm ñeà baït, thaêng traät cuûa nhaân vieân;
·        Thöôûng phaït phaân minh theo ñuùng noäi quy Coâng ty, Phaûi giaûi quyeát chaát vaán, khieáu naïi cuûa nhaân vieân kòp thôøi, trieät ñeå vaø roõ raøng;
·        Nghieâm caám haønh xöû thieân leäch, ñoá kî;
·        Haïn cheá toái ña tröôûng phoøng nhôø nhaân vieân laøm vieäc rieâng tö ngoaøi giôø;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc phuû nhaän hoaëc laïm duïng hoaëc maïo nhaän coâng söùc, thaønh quaû cuûa nhaân vieân.
9.3 Giöõa caùc tröôûng phoøng vôùi nhau :
·        Phaûi tuaân theo nhöõng quy ñònh neâu ôû ñieàu khoaûn 9.1 vaø 9.2 cuûa baûn noäi quy naøy;
·        Khoâng ñöôïc chæ thò, phaân coâng vöôït caáp;
·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng coù tö töôûng hoaëc bieåu hieän mang tính cuïc boä;
·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng haønh xöû quaù quyeàn haïn cho pheùp hoaëc thöïc hieän tröôùc, baùo caùo sau;
·        Caùc tröôûng phoøng phaûi phaûi thieát laäp quy ñònh rieâng cho boä phaän maø mình phuï traùch treân nguyeân taéc :
a)     Quy ñònh rieâng cuûa boä phaän phaûi ñöôïc ñeä trình ñeå giaùm ñoác duyeät;
b)     Quy ñònh cuûa moãi boä phaän phaûi phuø hôïp vôùi tính chaát nghieäp vuï;
c)     Quy ñònh cuûa caùc boä phaän chöa ñöôïc giaùm ñoác pheâ duyeät hoaëc traùi vôùi quy ñònh vaø chính saùch cuûa Coâng ty ñeàu baát hôïp leä vaø khoâng coù hieäu löïc.
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái caùc tröôûng phoøng coù nhöõng tuyeân boá voâ caên cöù, nhöõng haønh vi khoâng töông xöùng vôùi cöông vò laõnh ñaïo;
·        Tröôûng phoøng cuûa boä phaän laø ngöôøi chòu traùch nhieäm duy nhaát vaø toaøn dieän ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa boä phaän ñoù tröôùc giaùm ñoác. 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3302
9 tài liệu
0
3809
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
6 tài liệu
0
3302
22/12/2018
9 tài liệu
0
3809
22/12/2018
0 tài liệu
0
0