Tài liệu

5.8 Mo ta cong viec Ke toan XDCB và TSCD

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1784
2 tài liệu
0
998
3 tài liệu
0
1519
5 tài liệu
0
2123
9 tài liệu
0
2560
7 tài liệu
0
2811
10 tài liệu
0
3200
1 tài liệu
0
538
10 tài liệu
0
3444
4 tài liệu
0
1230
5 tài liệu
0
2018
4 tài liệu
0
1960
3 tài liệu
0
1309
1 tài liệu
0
536
4 tài liệu
0
1231
7 tài liệu
0
2226
3 tài liệu
0
619
7 tài liệu
0
2005
10 tài liệu
0
2978
10 tài liệu
0
3149
10 tài liệu
0
3290
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2183
8 tài liệu
0
2379
5 tài liệu
0
1806
10 tài liệu
0
3954
9 tài liệu
0
2660
10 tài liệu
0
2898
6 tài liệu
0
1746
10 tài liệu
0
2846
6 tài liệu
0
1696
8 tài liệu
0
2269
5 tài liệu
0
1590
6 tài liệu
0
1734
8 tài liệu
0
2145
10 tài liệu
0
2953
8 tài liệu
0
2312
10 tài liệu
0
2932

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1784
28/01/2019
10 tài liệu
0
4249
28/01/2019
2 tài liệu
0
998
30/01/2019
10 tài liệu
0
3858
28/01/2019
3 tài liệu
0
1519
28/01/2019
5 tài liệu
0
2123
30/01/2019
9 tài liệu
0
2560
28/01/2019
7 tài liệu
0
2811
28/01/2019
10 tài liệu
0
3200
28/01/2019
1 tài liệu
0
538
28/01/2019
10 tài liệu
0
3444
28/01/2019
4 tài liệu
0
1230
28/01/2019
5 tài liệu
0
2044
28/01/2019
3 tài liệu
0
1243
28/01/2019
5 tài liệu
0
1820
28/01/2019
5 tài liệu
0
2018
28/01/2019
4 tài liệu
0
1960
28/01/2019
3 tài liệu
0
1309
28/01/2019
7 tài liệu
0
2597
28/01/2019
1 tài liệu
0
536
28/01/2019
4 tài liệu
0
1231
28/01/2019
7 tài liệu
0
2226
28/01/2019
3 tài liệu
0
619
28/01/2019
7 tài liệu
0
2005
28/01/2019
10 tài liệu
0
2978
28/01/2019
10 tài liệu
0
3149
28/01/2019
10 tài liệu
0
3290
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2183
28/01/2019
8 tài liệu
0
2379
28/01/2019
5 tài liệu
0
1806
28/01/2019
10 tài liệu
0
3954
28/01/2019
9 tài liệu
0
2660
28/01/2019
10 tài liệu
0
2898
28/01/2019
6 tài liệu
0
1746
28/01/2019
10 tài liệu
0
2846
28/01/2019
6 tài liệu
0
1696
28/01/2019
8 tài liệu
0
2269
28/01/2019
5 tài liệu
0
1590
28/01/2019
6 tài liệu
0
1734
28/01/2019
8 tài liệu
0
2145
28/01/2019
10 tài liệu
0
2953
28/01/2019
8 tài liệu
0
2312
28/01/2019
10 tài liệu
0
2932