Tài liệu

532___Van_hoa_DN_voi_chien_luoc_KD_tai_VN_hien_nay[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

Văn hố doanh nghiệp với chiến lược 

xây dựng văn hố kinh doanh Việt Nam

Chưa bao giờ khái niệm văn hố được đề cập nhiều trong học thuật cũng như 

trong thực tế đời sống như hiện nay. Bởi vì nĩi tới văn hố là nĩi tới ý thức, cái gốc 

tạo nên 'tính người' cùmg những gì thuộc về bản chất nhất làm cho con người trở 

thành chủ thể năng động, sáng tạo trong cuộc sống, trong lao động sản xuất. Nĩi 

tới văn hố cịn là nĩi tới những nguồn nội lực để con người cĩ thể "gieo trồng

(sáng tạo, xây dựng) và "điều chỉnh" (cải tạo) cuộc sống của mình theo định 

hướng vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ. Được xem là cái "nền tảng", "vừa 

là mục tiêu vừa là động lực" làm cho sự phát triển của con người và xã hội ngày 

càng thăng bằng và bền vững hơn, văn hố cĩ tác dụng tích cực đối với sự phát 

triển của mỗi cá nhân cũng như tồn bộ cộng đồng. Nội lực của một dân tộc trước 

hết là mọi nguồn lực tập hợp từ vốn văn hố truyền thống đã tích luỹ trong lịch sử 

của chính dân tộc đĩ. Ví dụ qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, gần nhất 

là qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc trong thế kỷ vừa rồi, ai 

cũng thấy rõ về vai trị, vị trí của những nguồn lực vĩ đại như vậy của văn hố Việt 

Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thực tế như hiện nay, khi nhìn kỹ lại nền văn hố truyền 

thống của dân tộc, bên cạnh mọi thế mạnh vốn cĩ của nĩ chúng ta vẫn thấy cịn 

những chỗ khiếm khuyết rất đáng lưu ý. Do hàng ngàn năm sống tự cấp tự túc 

bằng một nền kinh tế tiểu nơng sản xuất nhỏ là phổ biến, với chế độ phong kiến 

nơng nghiệp cổ truyền thường xuyên theo chính sách "trọng thương ức thương 

"là chủ yếu, hơn nữa lại mới vừa phải trải qua một cuộc chiến tranh dai dẳng với 

cơ chế quan liêu bao cấp đã hằn sâu trong nếp nghĩ, nếp làm mọi người thậm chí 

đã trở thành nếp vận hành của tồn bộ đời sống xã hội kéo dài tận sau ngày giải 

phĩng thống nhất đất nước, đến hiện thời chúng ta vẫn chưa cĩ được một nền văn 

hố kinh doanh đúng nghĩa. Đi vào thời đại cơng nghiệp hố - hiện đại hố, đi vào 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

xã hội phát triển theo cơ chế thị trường hinh như đây là chỗ hạn chế lớn nhất của 

văn hố Việt Nam?!

Vậy, văn hố kinh doanh và nền văn hố kinh doanh là gì?

Văn hố kinh doanh (business culture) hay văn hố thương mại (commercial 

culture) là những giá trị văn hố gắn liền với hoạt động kinh doanh (mua bán, 

khâu gạch nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng) một mĩn hàng hố (một thương 

phẩm / một dịch vụ) cụ thể trong tồn cảnh mọi mối quan hệ văn hố - xã hội khác 

nhau của nĩ. Đĩ là hai mặt mâu thuẫn (văn hố: giá trị > < kinh doanh: lợi nhuận) 

nhưng thống nhất: giá trị văn hố thể hiện trong hình thức mẫu mã và chất lượng 

sản phẩm, trong thơng tin quảng cáo về sản phẩm, trong cửa hàng bày bán sản 

phẩm, trong phong cách giao tiếp ứng xử của người bán đối với người mua, 

trong tâm lý và thị hiếu tiêu dùng, rộng ra là trong cả quá trình tổ chức sản xuất 

kinh doanh với tồn bộ các khâu, các điều kiện liên quan của nĩ... nhằm tạo ra 

những chất lượng - hiệu quả kinh doanh nhất định.

Xét về bản chất, kinh doanh khơng chỉ gĩi gọn trong khâu lưu thơng, phân phối 

các chiến lược "thâm nhập thị trường" của các doanh nghiệp đối với các sản 

phẩm của mình mà nĩ cịn phải bao quát các khâu cĩ quan hệ hữu cơ nhau tính từ 

sản xuất cho tới cả tiêu dùng. Cĩ nghĩa rằng, xây dựng nền văn hố kinh doanh là 

một việc làm cĩ tính thực tế mà mục tiêu cụ thể là nhằm làm cho tồn bộ quá trình 

sản xuất kinh doanh, tức yếu tố đĩng vai trị rất quyết định đối với nền sản xuất 

của đất nước trở nên ngày càng mang tính văn hố cao thể hiện trên cả ba mặt:

(1) Văn hố doanh nhân: Văn hố thể hiện hết ở đội ngũ những con người (gồm cả 

các cá nhân và các tập thể) tham gia sản xuất kinh doanh chủ yếu thể hiện ở trình 

độ khoa học kỹ thuật, cơng nghệ và vốn tri thức tổng hợp, ở kinh nghiệm thực 

tiễn và kỹ năng, phương pháp tác nghiệp, ở năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

và sự nhạy bén với thị trường, ở đạo đức nghề nghiệp và phẩm hạnh làm người, 

ở ý thức cơng dân và sự giác ngộ về chính trị - xã hội v.v…

(2) Văn hố thương trường: Văn hố thể hiện trong cơ cấu tổ chức, hệ thống pháp 

chế, các chính sách chế độ, trong mọi hình thức hoạt động liên quan quá trình sản 

xuất kinh doanh, gồm cả sự cạnh tranh v.v… tất cả nhằm tạo ra một mơi trường 

kinh doanh thuận lợi tốt đẹp…

(3) Văn hố doanh nghiệp: Văn hố tập trung và tỏa sáng trong các thiết chế, các 

đơn vị tổ chức sản xuất kinh doanh thể hiện qua những biểu trưng (symbol) 

chung thuộc về hình thức (logo, đồng phục…) cùng các yếu tố tạo nên thương 

hiệu của doanh nghiệp, qua năng lực, phẩm chất, trình độ tổ chức sản xuất kinh 

doanh tạo ra chất lượng sản phẩm và những thành tích, truyền thống, qua phong 

cách giao tiếp, ứng xử thống nhất của tồn đơn vị (đối với nội bộ, đối với khách 

hàng) trong mọi quá trình sản xuất kinh doanh v.v...

Ba mặt trên là ba mặt, ba bộ phận hợp thành một nền văn hố kinh doanh theo 

nghĩa tồn vẹn nhất, trong đĩ văn hố doanh nghiệp cĩ thể xem là bộ phận cĩ vai trị, 

vị trí quan trọng mang tính quyết định, là đầu mối trung tâm của quá trình 

xây dựng nền văn hố kinh doanh hiện nay. Doanh nghiệp là nơi tập hợp, phát huy 

mọi nguồn lực con người (đội ngũ doanh nhân các loại), là nơi làm gạch nối, nơi 

cĩ thể tạo ra lực điều tiết, tác độngk (tích cực hay tiêu cực) đối với tất cả các yếu 

tố chủ quan, khách quan khác nhau cả ở tầng vĩ mơ lẫn vĩ mơ nhằm gĩp phần 

hình thành nên một mơi trường sản xuất kinh doanh (thương trường) phát triển 

theo một chiều hướng nào đĩ. Xây dựng nền văn hopá kinh doanh vì vậy về thực 

chất chính là việc thực hiện các điều kiện khách quan, chủ quan trên cơ sở phát 

huy các nhân tố tích cực, tự giác nhằm đẩy nhanh quá trình văn hố hố trong tồn 

bộ mọi yếu tố cấu thành nền sản xuất kinh doanh của đất nước, trước hết tập 

trung lấy phát triển văn hố doanh nghiệp làm điểm tựa đầu tiên. Trong điều kiện 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5928
3 tài liệu
0
1753

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
10 tài liệu
0
5928
26/09/2018
3 tài liệu
0
1753