Tài liệu

532___VAn_hoa_DN_o_nuoc_ta_hien_nay[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

Về văn hố doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hố doanh nghiệp của nước ta hiện nay cĩ tác dụng rất 

quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo 

yêu cầu phát triển kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế và hội nhập kinh tế quốc 

tế. Từ thực tiễn, xin thử gợi ra một số suy nghĩ để cùng trao đổi về vấn đề văn hố 

doanh nghiệp trong thể chế kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

Văn hố doanh nghiệp: nền tảng của sự phát triển

Văn hố doanh nghiệp là tồn bộ những giá trị tinh thần mà doanh nghiệp tạo ra 

trong quá trình sản xuất kinh doanh tác động tới tình cảm, lý trí và hành vi của 

các thành viên cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Văn hố doanh 

nghiệp gắn với đặc điểm từng dân tộc, trong từng giai đoạn phát triển cho đến 

từng doanh nhân, từng người lao động, do đĩ, rất phong phú, đa dạng. Song Văn 

hố doanh nghiệp cũng khơng phải là vơ hình, khĩ nhận biết mà rất hữu hình, thể 

hiện rõ một cách vật chất, chẳng những trong hành vi kinh doanh giao tiếp của 

cơng nhân, cán bộ trong doanh nghiệp, mà cả trong hàng hố và dịch vụ của 

doanh nghiệp, từ mẫu mà, kiểu dáng đến nội dung và chất lượng. Văn hố doanh 

nghiệp là cơ sở của tồn bộ các chủ trương, biện pháp cụ thể trong sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, chi phối kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính 

vì vậy, cĩ thể nĩi thành cơng hoặc thất bại của các doanh nghiệp đều gắn với việc 

cĩ hay khơng cĩ văn hố doanh nghiệp theo đúng nghĩa của khái niệm này.

Ở nước ta nếu chỉ tính trong 100 năm qua, thì trong những năm đất nước bị đơ 

hộ, nhiều doanh nhân đã khởi xướng những ý tưởng rất mới trong việc phát triển 

cơng thương nghiệp, hình thành những nền mĩng đầu tiên của văn hố doanh 

nghiệp nước ta, đĩ là tinh thần dân tộc trong kinh doanh, dũng cảm cạnh tranh với 

tư bản Pháp, Hoa lúc đĩ đang làm chủ trên thị trường. Lịch sử đã ghi lại tên tuổi 

của những doanh nhân thời đĩ là "tư sản dân tộc" như Bạch Thái Bưởi, được coi 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

là "vua vận tải Bắc Việt đầu thế kỷ", "bậc anh hùng trong kinh tế giới nước nhà" 

(lời nhà học giả Nguyễn Văn Tố), như Nguyễn Sơn Hà, chủ hãng sơn Resistanco 

dùng thương hiệu của mình đáng bại nhiều hãng sơn đương thời, như Trần 

Chánh Chiếu, đã chủ trì nhiều cơ sở kinh doanh và ra báo, là một trong những 

nhân vật quan trọng của phong trào Minh Tân đất Nam Kỳ vào những năm đầu 

của thế kỷ XX như Trương Văn Bền với nhãn hiệu xà phịng Cơ Ba nổi tiếng cả 

nước. Thời đĩ, phong trào Duy Tân dấy lên rầm rộ từ miền Trung đến miền Bắc, 

ngồi việc khuyến khích nâng cao dân trí, canh tân đất nước, đã kích thích nhiều 

doanh nhân người Việt lập ra các hiệu buơn, đề cao tinh thần dân tộc trong kinh 

doanh. Rồi đây, chúng ta cịn cĩ dịp tổng kết để đánh giá một cách đầy đủ hơn 

những bước phát triển của doanh nhân Việt Nam trong lịch sử, nhưng điều cĩ thể 

khẳng định là: trên khắp đất nước ta, trong những năm bị đế quốc thống trị, đã cĩ 

khơng ít những doanh nhân ý thức được nỗi đau mất nước, luơn luơn đề cao tinh 

thần dân tộc trong kinh doanh, - một nội dung cơ bản của văn hố doanh nghiệp.

Trong những năm thực hiện thể chế kế hoạc hố tập chung, do thị trường và các 

quy luật của thị trường khơng được cơng nhận, các doanh nghiệp nước ta tiến 

hành sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu pháp lệnh được ban hành từ trên, sản 

phẩm làm ra được giao nộp lên cấp trên, khơng tính đến nhu cầu thị trường, 

khơng hoạch tốn đến giá cả, cộng với tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp 

khơng gắn với kết quả sản xuất, v.v... Thể chế kế hoạch hố tập trung cũng khơng 

bảo đảm trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp với tư cách là một thực thể 

kinh doanh, hạn chế tính sáng tạo, tinh thần kinh doanh của người quản lý doanh 

nghiệp. Tình trạng đĩ đã làm sai lệch bản chất của kinh doanh, cũng cĩ thể gọi đĩ 

là "sản xuất mà khơng kinh doanh".

Tuy vậy, cũng trong thời kỳ này, cĩ những cán bộ quản lý doanh nghiệp đã mạnh 

dạn tìm tịi, thử nghiệp cách làm ăn mới, tạo ra một số mơ hình kinh doanh cĩ 

hiệu quả. Những mơ hình này đã nêu lên một số nét đặc trưng của văn hố doanh 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

nghiệp thời kỳ đĩ: tinh thần dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo, vươn lên 

khắc phục khĩ khăn, thiếu thốn. Truyền thống văn hố đĩ đã cĩ ảnh hưởng tốt đối 

với thế hệ doanh nhân ngày nay.

Cơng cuộc đổi mới được khẳng định từ Đại hội tồn quốc lền thứ VI của Đảng 

(12-1986) và thể chế kinh tế thị trường được cơng nhận đã mở ra cho các doanh 

nghiệp, doanh nhân nước ta những điều kiện mới cĩ ý nghĩa quyết định để từng 

bước hình thành văn hố doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội ở 

nước ta, đĩ là văn hố doanh nghiệp Việt Nam. Cơng cuộc đổi mới đã đem lại sự 

giải phĩng các lực lượng sản xuất, quyền tự do kinh doanh của mọi cơng dân 

trong những lĩnh vực mà pháp luật khơng cấm. Đĩ cũng là phát huy sức mạnh 

của tồn dân tộc cho cơng cuộc trấn hưng đất nước; mọi người được tự do phát 

huy tài năng, trí tuệ trong kinh doanh, làm giàu cho mình và cho đất nước,như 

Đại hội IX của Đảng đã quyết định. Cĩ thể nĩi đây là sự thể hiện nổi bật nhất của 

văn hố lãnh đạo, văn hố quản lý: là sự lãnh đạo phù hợp quy luật phát triển của 

thời đại, phù hợp với nguyện vọng của cả dân tộc, một dân tộc gan gĩc đấu tranh 

chống ngoại xâm trong hàng thế kỷ, nay khơng cam tâm chịu mãi cảnh nghèo 

nàn, lạc hậu. Chính cơng cuộc đổi mới đã mở đường cho sự ra đời và phát triển 

các doanh nghiệp dân doanh và đội ngủ doanh nhân mới, mở đường cho sự hình 

thành và phát triển văn hố doanh nhân mới, mở đường cho sự hình thành và phát 

triển văn hố doanh nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, văn hố doanh nghiệp thể hiện trên hai mặt: mục đích kinh doanh và 

phương pháp kinh doanh, trong đĩ mục đích kinh doanh là quyết định.

Về mục đích kinh doanh, thường cĩ hai điểm chung như sau:

- Đạt hiệu quả cao, tức là lợi nhuận tối đa cho cá nhân và cho cộng đồng và hiệu 

quả xã hội. Điều cần phải coi trọng là mục đích lợi nhuận và hiệu quả cá nhân, vì 

đĩ là động lực trực tiếp của mỗi doanh nhân khi tiến hành kinh doanh; nhưng 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5956
3 tài liệu
0
1762

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
10 tài liệu
0
5956
26/09/2018
3 tài liệu
0
1762