Tài liệu

532___Huong_dan_cong_viec_quan_ly_ho_so[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC QUẢN LÝ HỒ SƠ

Bước 1: Nhận hồ sơ:
-

Kiểm tra đầy đủ hồ sơ theo qui định:

-
Bước 2: Lưu hồ sơ mẫu:
-

Ghi tên ứng viên được tạm tuyển vào sổ theo cột gồm: Stt, mã số, bộ phận, họ tên, vị trí, năm sinh, quê quán

-

Để hồ sơ trong một file riêng:

-

Khi nhận được giấy nhận việc có xác nhận thì làm hợp đồng chính thức, giao cho CBCNV một bản hợp đồng 
có ký tên vào sổ giao hợp đồng, lưu hợp đồng, giấy nhận viêc vào file

Bước 3: Lưu hồ sơ chính thức:
-

Lưu hồ sơ vào tập hồ sơ theo qui định:

-

Có hai cách đánh mã số là đánh theo luỹ tiến khi đó sẽ lưu theo thứ tự từ 1 đến 60.., nếu mã số là tên bộ phận 
+ số thì lưu theo bộ phận.

-

Khi có hồ sơ mới như đào tạo, thuyên chuyển thì thêm hồ sơ vào file.

Bước 4: Nghỉ việc:
-

Các bộ phận hàng tháng lập danh sách nghỉ việc cho nhân viên nhân sự

-

Việc giao trả hồ sơ phải có biên bản và phải lưu một bản photo để hạch toán thuế.

-
Bước 5: quản lý hồ sơ nghỉ việc:
-

Hồ sơ nghỉ việc được lưu theo từng tháng

-

Có danh sách hồ sơ để dễ tra tìm.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5943
4 tài liệu
0
2171

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
10 tài liệu
0
5943
26/09/2018
4 tài liệu
0
2171