Tài liệu

532___1.9___Quy_dinh_phong_gian_bao_mat[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

QUI ĐỊNH

V/v phòng gian bảo mật tại Công ty

1.

Phạm vi áp dụng: 

  Qui định này được áp dụng cho Bộ phận bảo vệ và các Bộ phận khác trong Công ty. Việc 

bảo vệ tài sản của Công ty, thực hiện công tác phòng gian bảo mật là  trách nhiệm của tất cả các 

Bộ phận, cá nhân trong Công ty. 

2.

Trách nhiệm của các Bộ phận liên quan:

2.1

Đối với các Bộ phận trong Công ty: 

-

Đối với ngày tăng ca thì phải lập và gửi  danh sách CBCNV tăng ca cho Phòng TCHC 

(theo biểu mẫu phiếu đăng ký tăng ca) trước 16 giờ. Trường hợp phát sinh tăng ca đột 

xuất, thì Bộ phận tăng ca gửi danh sách CBCNV tăng ca trực tiếp về Bộ phận Bảo vệ 

chậm nhất là 18 giờ cùng ngày.

-

Trước khi ra về phải thu xếp lại tài liệu, máy móc …. để tài liệu máy móc ở nơi an toàn. 

Cửa sổ và các cửa ra vào phải được đóng, khóa lại trước khi ra về. Trưởng Bộ phận có 

trách nhiệm ký niêm phong, và người ra về cuối cùng có trách nhiệm dán niêm phong.

-

Trong thời gian làm việc (đặc biệt là trong thời gian tăng ca), đối với CBCNV không có 

nhiệm vụ thì không được tự ý sang Bộ phận khác.

2.2

Bộ phận bảo vệ: 

-

Kiểm tra danh sách CBCNV tăng ca của các Bộ phận. Việc kiểm tra được thực hiện tại 

cổng và kiểm tra tại khu vực làm việc. Trường hợp có Bộ phận tăng ca đột xuất thì Bộ 

phận Bảo vệ chuyển danh sách tăng ca về Phòng TCHC chậm nhất là sáng ngày kế tiếp 

ngày tăng ca.

-

Kiểm tra niêm phong của các Bộ phận, lập biên bản trong trường hợp niêm phong không 

còn nguyên vẹn như cũ. Chỉ được mở niêm phong của các Bộ phận khi có ý kiến của Ban 

Tổng Giám Đốc hay ý kiến của Trưởng/Phó Bộ phận đó. Người yêu cầu mở niêm phong 

hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi mất mát, hư hỏng …. trong thời gian làm việc tại Bộ 

phận này.

-

Kiểm tra việc thực hiện công việc ở các Bộ phận, nếu có trường hợp CBCNV không thực 

hiện đúng công việc (đặc biệt vi phạm theo qui định của mục 2.1 )  thì lập biên bản xử lý. 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

-

Phân công lịch trực rõ ràng, Lịch trực hàng tháng và lịch trực đột xuất phải được Ban 

Tổng Giám Đốc duyệt và chuyển một bản pho to cho Phòng TCHC quản lý. Nhân viên 

bảo vệ phải luân phiên kiểm tra trong các khu vực của công ty (đặc biệt ngoài giờ hành 

chính).

-

Lập biên bản đối với các trường hợp các Bộ phận, CBCNV vi phạm theo mục 2.1 trên 

đây.

-

Lập biên bản đối với các bộ phận không thực hiện đúng qui định về phòng gian bảo mật. 

2.3

Phòng TCHC:

-

Kiểm tra danh sách tăng ca của các Bộ phận.

-

Chuyển danh sách CBCNV của các bộ phận tăng ca cho Bộ phận Bảo vệ trước 18 giờ.

-

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận Bảo vệ.

-

Báo cáo các trường hợp vi phạm nghiêm trọng theo qui định này và tình hình phòng gian 

bảo mật hàng quí cho Ban Tổng Giám Đốc.

3.

Giải quyết vi phạm:

-

Mọi trường hợp CBCNV vi phạm theo các qui định này thực hiện theo nội qui lao động 

của Công ty, các trường hợp làm hư hỏng, mất mát tài sản, tài liệu giải quyết theo qui định 

của pháp luật.

-

Các Bộ phận không hoàn thành nhiệm vụ theo qui định này sẽ không được xét khen 

thưởng, tăng lương trong năm. Trường hợp các Bộ phận vi phạm hoặc không hoàn thành 

nhiệm vụ dẫn đến hư hỏng, mất mất tài sản của Công ty thì Bộ phận đó hoàn toàn chịu 

trách nhiệm bồi thường vật chất.

-

Người phát hiện được kẻ gian sẽ được Công ty khen thưởng.

4.

Hiệu lực: 
Phòng TCHC có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện qui định này. Qui định có hiệu lực kể 

tứ ngày ký. Mọi qui định trước đây trái với qui định này không còn giá trị hiệu lực.

  

 TỔNG GIÁM ĐỐC CTY

N

   ơi nhận: 

 

 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1605
26/09/2018
4 tài liệu
0
1979