Tài liệu

532___1.7___Quy_dinh_bao_cao_noi_bo[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        …….oOo……..

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày…….tháng……năm…….

QUI ĐỊNH

Chế độ báo cáo nội bộ 

-

Căn cứ nhu cầu theo dõi tình hình hoạt động của Công ty

-

Nhằm thống nhất hệ thống báo cáo trong toàn Công ty

-

Tổng Giám đốc Công ty quy định chế độ và nội dung báo cáo trong toàn Công ty như sau:

I – CÁC HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG BÁO CÁO:

1. Báo cáo ngày: Được thực hiện trước 10 giờ sáng mỗi ngày, báo cáo của các đơn vị cho Tổng 

Giám đốc gồm:

1.1 Phòng Kế toán:

Tình hình tồn quỹ tại Công ty và ngân hàng.

Tình hình thu chi, công nợ tức thì trong ngày.

1.2   Phòng Kế hoạch:

Báo cáo thống kê tình hình sản xuất trong ngày.

Tình hình nhận đơn hàng và giao hàng.

1.3   Phòng Tổ chức Hành chánh:

Báo cáo nhân sự hàng ngày.

Tình hình đột xuất trong ngày.

1.4Xí nghiệp may:

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất trong ngày

Tình hình đột xuất trong ngày.

1.5Phòng QLCL:

Tổng hợp chất lượng trong ngày, các sự cố chất lượng lớn phát sinh.

Tình hình đột xuất trong ngày.

2. Báo cáo tuần: Được thực hiện trước 10 giờ sáng ngày thứ bảy, báo cáo của các đơn vị cho 

Tổng Giám đốc gồm:

2.1  Phòng Kế toán:

Báo cáo tiền về, công nợ.

Các chi tiêu lớn trong tuần

Công việc thực hiện trong tuần, kết quả so với kế hoạch đề ra, giải trình lý do đạt, chưa đạt.

Những kiến nghị cho việc thực hiện công việc 

Báo cáo tình hình thanh lý hợp đồng

Kế hoạch làm việc cho tuần tới.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

2.2  Phòng TCHC:

Biến động nhân sự lớn trong tuần.

Tình hình đào tạo nhân viên.

Tình hình thực hiện quy định an toàn lao động vệ sinh lao động.

Tình hình an ninh nhà máy, thực hiện kỷ luật, vi phạm…

Công việc thực hiện trong tuần, kết quả so với kế hoạch đề ra, giải trình lý do đạt, chưa đạt.

Những kiến nghị cho việc thực hiện công việc 

Kế hoạch làm việc cho tuần tới.

2.3  Phòng KHKHXNK:

Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất, nhận đơn hàng, giao hàng trong tuần.

Báo cáo tình hình quyết toán nguyên phụ liệu đơn hàng

Công việc thực hiện trong tuần, kết quả so với kế hoạch đề ra, giải trình lý do đạt, chưa đạt.

Những kiến nghị cho việc thực hiện công việc 

Kế hoạch làm việc cho tuần tới.

2.4 Xí nghiệp may

Tình hình sản xuất các đơn hàng trong tuần.

Tình hình sử dụng máy móc thiết bị.

Công việc thực hiện trong tuần, kết quả so với kế hoạch đề ra, giải trình lý do đạt, chưa đạt.

Những kiến nghị cho việc thực hiện công việc 

Kế hoạch làm việc cho tuần tới.

2.5  Phòng QLCL:

Tình hình chất lượng các đơn hàng trong tuần.

Tình hình chất lượng sản phẩm khi giao hàng.

Công việc thực hiện trong tuần, kết quả so với kế hoạch đề ra, giải trình lý do đạt, chưa đạt.

Những kiến nghị cho việc thực hiện công việc 

Kế hoạch làm việc cho tuần tới.

2.6  Xưởng dệt:

Tình hình sản xuất và chất lượng đơn hàng trong tuần

Công việc thực hiện trong tuần, kết quả so với kế hoạch đề ra, giải trình lý do đạt, chưa đạt.

Những kiến nghị cho việc thực hiện công việc 

Kế hoạch làm việc cho tuần tới.

2.7  Nhà máy nhuộm:

Tình hình sản xuất và chất lượng đơn hàng trong tuần

Công việc thực hiện trong tuần, kết quả so với kế hoạch đề ra, giải trình lý do đạt, chưa đạt.

Những kiến nghị cho việc thực hiện công việc 

Kế hoạch làm việc cho tuần tới.

3. Báo cáo tháng: (thực hiện từ ngày 1-5 của tháng sau – kèm theo báo cáo của tuần thứ tư)
3.1  Phòng Kế toán:

Tình hình công nợ tháng, những khoản công nợ khó đòi, đề xuất biện pháp xử lý.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

Báo cáo tiền về, công nợ.

Các chi tiêu lớn trong tháng: văn phòng công ty, chi vật tư, máy móc.

Kế quả kinh doanh của từng đơn vị (trước ngày 15 của tháng sau).

Tình hình luân chuyển tiền trong tháng và dự kiến của tháng tới

Tình hình tồn kho và thanh lý đơn hàng, hợp đồng.

Báo cáo chất lượng tháng

Công việc thực hiện trong tuần 4, kết quả so với kế hoạch đề ra, giải trình lý do đạt, chưa đạt.

Những kiến nghị cho việc thực hiện công việc 

Kế hoạch làm việc cho tuần tới, những công việc trọng điểm của tháng sau.

3.2  Phòng TCHC:

Công tác hành chánh nhân sự trong tháng.

Tình hình tăng giảm lao động, nguyên nhân và giải pháp.

Tình hình đào tạo trong tháng.

Tình hình thực hiện quy định an toàn lao động vệ sinh lao động.

Tình hình an ninh nhà máy, thực hiện kỷ luật, vi phạm…

Các quy định mới về lao động trong tháng.

Báo cáo chất lượng tháng.

Tình hình thực hiện Audit của khách hàng.

Công việc thực hiện trong tuần 4, kết quả so với kế hoạch đề ra, giải trình lý do đạt, chưa đạt.

Những kiến nghị cho việc thực hiện công việc 

Kế hoạch làm việc cho tuần tới, những công việc trọng điểm của tháng sau.

3.3  Phòng KHKHXNK:

Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất, nhận đơn hàng, giao hàng trong tháng.

Dự kiến đơn hàng của tháng sau

Báo cáo chất lượng của tháng.

Tình hình khiếu nại của khách hàng.

Tình hình giao hàng của nhà cung ứng.

Tình hình xuất nhập các lo hàng, thuế XNK

Tình hình thanh lý đơn hàng và thanh lý hợp đồng.

Công việc thực hiện trong tuần 4, kết quả so với kế hoạch đề ra, giải trình lý do đạt, chưa đạt.

Những kiến nghị cho việc thực hiện công việc 

Kế hoạch làm việc cho tuần tới, những công việc trọng điểm của tháng sau.

3.4 Xí nghiệp may

Tình hình sản xuất các đơn hàng trong tháng.

Kế hoạch sản xuất tháng tới

Báo cáo chất lượng của tháng.

Tình hình sử dụng máy móc thiết bị, công nghệ máy móc mới

Công việc thực hiện trong tuần 4, kết quả so với kế hoạch đề ra, giải trình lý do đạt, chưa đạt.

Những kiến nghị cho việc thực hiện công việc 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

3

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1651
26/09/2018
4 tài liệu
0
2042