Tài liệu

532___1.5___Qui_dinh_boc_vac_trong_Cty[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

QUI ĐỊNH BỐC XẾP

I. MỤC ĐÍCH:

Đảm bảo việc bốc xếp cho các nhu cầu của Công ty được thực hiện nhanh chóng, thống nhất giá bốc 
xếp tạo cơ sở dễ dàng cho quản lý tài chính của Công ty.

II. PHẠM VI:

Qui định này áp dụng cho việc bốc xếp thực hiện theo nhu cầu của Xí nghiệp may thêu, xưởng dệt theo 
yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

III. NỘI DUNG:

1. Qui trình bốc xếp:

-

Các bộ phận có nhu cầu bốc xếp gởi giấy đề nghị nhu cầu bốc xếp cho Phòng Tổ chức Hành chánh. 

Giấy đề nghị bao gồm các nội dung: Hàng hoá, nội dung nhu cầu cần bốc xếp, thời gian bốc xếp, 

khối lượng bốc xếp v.v.

-

Giấy đề nghị phải được Trưởng bộ phận trực tiếp, Giám đốc Xí nghiệp và/hoặc Quản đốc hoặc cấp 

tương đương xác nhận.

-

Bộ phận có nhu cầu nhận lại giấy đề nghị được duyệt, chuyển giấy đề nghị đã được duyệt cho đại 

diện đội bốc xếp làm cơ sở thanh toán.

-

Phòng TCHC có trách nhiệm xem xét, trả lời bộ phận có nhu cầu bốc xếp chậm nhất 02 giờ kể từ 

khi nhận được giấy đề nghị, thông báo và hướng dẫn cho bốc xếp đến làm việc với bộ phận có nhu 

cầu.

-

Bộ phận có nhu cầu có trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn bốc xếp thực hiện theo đúng yêu cầu và 

thực hiện theo đúng yêu cầu và nội qui của Công ty.

-

Sau khi kết thúc công việc, bộ phận có nhu cầu, bộ phận bảo vệ (trong trường hợc bốc xếp trong 

Công ty) xác nhận vào phiếu công tác của bốc xếp.

-

Chứng từ thanh toán bao gồm: giấy đề nghị bốc xếp, phiếu công tác của đội bốc xếp.

2. Bảng giá tiền bốc xếp:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Trang: /

2

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

Stt

Nội dung bốc xếp

Đơn vị

Đơn giá 

(đồng)

1

Bốc xếp nặng

tấn

10.000

2

Bốc xếp lên xuống container 20”

cont

50.000

3

Bốc xếp lên xuống container 40”

cont

100.000

4

Bốc xếp xe vận tải dưới 2 tấn

xe

20.000

5

Bốc xếp xe vận tải 2 – dước 5 tấn

xe

30.000

6

Bốc xếp xe vận tải trên 5 tấn

xe

40.000

7

Phụ các bộ phận

8 giờ/người

20.000

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Trang: /

2

2

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1651
26/09/2018
4 tài liệu
0
2042