Tài liệu

532___1.5___QD_tra_luong[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN VÀ TRẢ LƯƠNG

1. Mục đích: Đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000:2001, thực hiện chính sách của 

Ban Tổng Giám Đốc Công ty đối với CBCNV.

2. Phạm vi:  Qui định này áp dụng cho việc trả lương đối với khu văn phòng Công ty và Xí 

nghiệp may.

3. Định nghĩa:  Cáùc thuật ngữ trong qui định này được sử dụng theo Tiêu chuẩn SA 8000:2001

4. Nội dung: 

4.1 Nguyên tắc xác định, tính toán lương: 

-

Cơ sở tính lương dựa trên mức lương cơ bản hệ số ngành nghề do nhà nước qui định. Hàng 
năm, Bộ phận tính lương tính toán nhu cầu tối thiểu của CBCNV theo biểu mẫu: 0034 và thăm 
dò kế hoạch chi tiêu của CBCNV theo biểu mẫu: 0036 hai lần cách nhau tối đa sáu tháng sau đó 
trình Tổng Giám Đốc phê duyệt mức lương tối thiểu;

-

Việc xác định bậc lương của mỗi công nhân chỉ dựa trên tay nghề của CBCNV, thái độ làm 
việc, thời gian công tác. Bậc lương của các CBCNV được Trưởng bộ phận trực tiếp xác định 
theo yêu cầu trên;

-

Đảm bảo việc xác định thời gian tính lương áp dụng theo đúng qui định của Bộ luật lao động về 
giờ tăng ca.   Khi làm tăng ca, Công ty đảm bảo có phiếu thỏa thuận làm thêm giữa Công ty và 
CBCNV làm thêm;

-

Việc trả lương phải đáp ứng được nhu cầu cơ bản của CBCNV về ăn, ở, đi lại, nuôi gia đình, 
quần áo; 

-

Việc trả lương phải đáp ứng quy định về lương tối thiểu theo quy định của nhà nước (bằng mức 
lương tối thiểu do nhà nước công bố * hệ số nghành may (áp dụng theo hệ số quy định của nhà 
nước đối với doanh nghiệp nhà nước).

-

Bộ phận tính lương có trách nhiệm báo cáo làm thêm giờ theo tháng, chuyển cho Phòng Kế 
hoạch làm cơ sở tính toán kế hoạch làm việc. Phòng Kế hoạch có trách nhiệm lập kế hoạch làm 
thêm giờ theo quí trình Tổng Giám Đốc phê duyệt.

4.2 Tính toán lương:

a> Chấm công:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

                  Trang: 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

-

Thẻ chấm công do CNV Công ty lưu giữ, thẻ phải được lưu giữ thật cẩn thận, không rách nát. 
Hàng ngày CNV khi đến làm việc và trước khi ra về phải bấm thẻ.  Đối với trường hợp máy 
hư… không thể bấm thẻ được thì phải chuyển cho Trưởng bộ phận trực tiếp xác nhận giờ vào 
hoặc ra và ký tên.  Thẻ chấm công được chuyển cho Trưởng bộ phận trực tiếp kiểm tra thẻ vào 
đầu tháng để chuyển cho Phòng Kế toán tính lương.

-

Trong bảng chấm công, CNV được ghi theo thứ tự tăng dần.

-

Bảng chấm công là dụng cụ để Trưởng bộ phận trực tiếp quản lý nhân viên của mình hàng 
ngày, là công cụ cho Phòng TCHC kiểm soát về nhân sự và giờ làm việc…  Trưởng bộ phận 
trực tiếp ghi đầy đủ các nội dung trong bảng chấm công.  Bảng chấm công phải sạch sẽ, không 
được gạch xoá. Trường hợp sai phải làm lại thẻ chấm công hoặc ký nhận lên phần gạch xoá.  

-

Bảng chấm công được lập theo biểu mẫu: 0279

-

Chứng từ để tính tóan công cho công nhân viên là thẻ chấm công và bảng chấm công chủ nhật. 
Việt bấm thể, chấm công chủ nhật phải theo đúng hướng dẫn trên thẻ, trên bảng. Đối với thẻ 
chấm công trường hợp công nhân quên không bấm thẻ hoặc không bấm thẻ được do máy hư v.v 
thì tổ trưởng xác nhận trực tiếp lên thẻ chấm công. Đối với trường hợp tăng ca quá 12 giờ đêm 
thí máy chấm công sẽ tự động nhảy sang ngày tiếp theo. Tổ trường có thể xác nhận lại giờ làm 
việc vào thẻ chấm công, tuy nhiên nếu có sự khác biệt thì vẫn căn cứ vào giờ đã bấm thẻ.

-

Đối với trường hợp CNV đi công tác thì phải có bảng công tác ghi rõ thời gian đi, về, ngày 
công tác.  Bảng giấy đề nghị công tác phải được Trưởng bộ phận xác nhận và Ban Giám đốc 
duyệt hàng tuần

-

Toàn bộ chứng từ liên quan đến ngày công, các bộ phận phải nộp từ ngày 1 đến ngày 5 của 
tháng tiếp sau, trường hợp nộp chậm ảnh hưởng đến công tác tính lương thì trưởng bộ phận 
hoàn chịu trách nhiệm.

b> Báo sản lượng:
-

Cuối mỗi tháng các bộ phận sử dụng lương sản phẩm phải báo sản lượng.  Bảng báo sản lượng 
phải có chữ ký của Truởng bộ phận trực tiếp, Giám đốc xí nghiệp, quản đốc PX, hoặc Giám đốc 
chất lượng.

-

Báo cáo sản lượng phải chính xác với số lượng sản xuất, trong báo cáo sản lượng không được 
gạch xoá.  Số lượng hàng hoá chưa báo được trong tháng phải chuyển sang tháng sau phải ghi 
chú rõ ràng và có ý kiến của GĐ xí nghiệp.

-

Thống kê phân xưởng, xí nghiệp có trách nhiệm kiểm tra độ chính xác của các báo cáo sản 
lượng.

-

Việc báo sản lượng được lập theo biểu mẫu 0280

-

Toàn bộ chứng từ liên quan đến báo sản lượng, các bộ phận phải nộp từ ngày 1 đến ngày 5 của 
tháng tiếp sau, trường hợp nộp chậm ảnh hưởng đến công tác tính lương thì trưởng bộ phận 
hoàn chịu trách nhiệm.

-

Trường hợp CNV hỗ trợ cho bộ phận khác thì bộ phận đó có trách nhiệm trích từ quỹ lương sản 
phẩm trả cho những cá nhân đó.  Việc trả lương cho công nhân viên đó dựa trên thời gian làm 
việc, mức lương phải dựa trên đơn giá sản phẩm và trên múc lương tối thiểu.  Thời gian làm 
việc cho bộ phận khác không được dùng để tính lương cho bộ phận của mình.

c>  Báo đơn giá sản phẩm:
-

Bảng đơn giá sản phẩm được lập cho mỗi tháng.  Trường hợp dùng đơn giá của tháng trước khi 
chuyển đơn giá vào tháng tính lương

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

                  Trang: 

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

-

Đơn giá sản phẩm phải chính xác, rõ ràng, không được gạch xoá.  Truờng hợp muốn điều chỉnh 
đơn giá sản phẩm thì phải được Tổng Giám đốc xác nhận hoặc lập lại bảng đơn giá sản phẩm.

-

Bảng đơn giá sản phẩm được lập theo biểu mẫu: 0281

-

Bảng đơn giá phải báo chậm nhất ngày 5 của tháng sau.

4.3 Tính toán tổng quỹ lương của các bộ phận:

b> Quỹ lương sản phẩm:
-

Quỹ lương sản phẩm của bộ phận cắt, may, hoàn thành bằng đơn giá nhân với sản phẩm đạt 
chất lượng.

-

Trường hợp tăng ca thì quỹ lương tăng ca bằng tổng thu nhập từ sản phẩm chia cho tổng ngày 
làm việc (ngày bình thường + ngày tăng ca + ngày chủ nhật của chuyền, không nhân hệ số) * 
1.5

-

Trường hợp làm chủ nhật thì quỹ lương chủ nhật bằng tổng thu nhập từ sản phẩm chia cho tổng 
ngày làm việc (ngày bình thường + ngày tăng ca + ngày chủ nhật của chuyền không nhân hệ số) 
* 2.0.

c> Tổng quỹ lương KCS: Bằng 13.5 % tổng quỹ lương (chính, tăng ca, chủ nhật) của xưởng may 

(không bao gồm các khoản tăng giảm). 

d> Tổng quỹ lương của bảo trì = 3.6 % tổng quỹ lương (chính, tăng ca, chủ nhật) của xưởng may 

(không bao gồm các khoản tăng giảm).

e> Tổng quỹ lương của Phòng KTCN = 7.26 % tổng quỹ lương (chính, tăng ca, chủ nhật) của 

xưởng may (không bao gồm các khoản tăng giảm.

f> Lương Chuyền trưởng, Tổ trưởng KCS, Tổ trưởng hoàn thành,  gồm 1 phần lương cứng và 1 

phần bằng trung bình lương của bộ phận (gồm lương bình thường, tăng ca, chủ nhật) do 
Trưởng bộ phận đó quản lý trực tiếp, phần lương trung bình theo bộ phận do công ty trả.

g> Các bộ phận được hưởng lương thời gian là: dệt, thêu, khối văn phòng, bảo vệ, tạp vụ, kho, y 

tế,  KCS chuyền,  KCS cắt,  KCS kiểm vải. KCS điều hành. Giao nhận cắt, Thống kê phân 
xưởng.

h> Lương khoán dành cho Quản đốc, Phó quản đốc các phân xưởng, Giám đốc XN, trợ lý GĐ 

XN, Trưởng phòng, Phó phòng, Thủ kho.

4.4 Diễn giải các cột trong bảng lương:

a>Cột mã số:  Mã số CNV phải được ghi theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b>Phần họ tên: bảng lương chỉ ghi tên của công nhân, không có tên của Trưởng bộ phận.  Trưởng 

các bộ phận cấp tổ trưởng nằm trong bảng lương riêng, Trưởng bộ phận cấp Quản đốc, Giám 
đốc Xí nghiệp nằm trong bảng lương riêng.

c>Cột bậc lương cho công nhân viên:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

                  Trang: 

3

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1766
26/09/2018
4 tài liệu
0
2180