Tài liệu

532___1.19__Thoa_uoc_lao_dong_tap_the[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

CỘNG HÒA  XàHỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc .

**************

                                                                             Thành phố . Hồ Chí Minh  , ngày    . 

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

(NĂM  )

-

Căn cứ vào Bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam.

-

Căn cứ nghị định  196/ CP  ngày  31/ 12 /1994  của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẩn 
thi hành một số điều của BLLĐ về thỏa ước tập thể .

-

Căn cứ vào thỏa thuận đạt được sau khi làm việc giửa tập thể lao động với Ban Giám Đốc 
Công Ty .

-

Để đảm bảo các điều kiện cho người lao động , người sử dụng lao động quyền và nghĩa vụ của 
mổi bên trong quan hệ lao động một cách hửu hiệu và hợp pháp . Chúng tôi gồm có  : 

                +  BÊN A  :         CÔNG TY.
       
                        Địa chỉ  :  
                        Điện thoại   :  
                        Giấy phép thành lập số   ngày của  .
                        Đại diện    :   ,  
                        Chức vụ    :   .

                +  BÊN  B  :         ĐẠI  DIỆN  CHO TẬP THỂ LAO ĐỘNG .
         
                        Ông         :  . 
                        Chức vụ  :  . 
       
      Cùng nhau thỏa thuận ký kết thỏa ước lao động tập thể năm  ,  gồm những điều khoản sau đây 
:  

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

www.vctel.com/www.vanchung.vn
 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

     ĐIỀU  1   : ĐỐI TƯỢNG THI HÀNH THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG .

-    Người sử dụng lao động  , Ban Giám Đốc , Hội Đồng Quản Trị Công Ty . 
-    Người lao động làm việc trong Công Ty dưới mọi hình thức lao động , mọi loại hợp đồng lao 
động , tất cả đều có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong bản thỏa ước này .

   ĐIỀU 2     :   QUY ĐỊNH CỦA BẢN THỎA ƯỚC  :

-    Bản Thỏa Ước Lao Động này quy định mối quan hệ giửa người sử dụng lao động và người lao 
động  về trách nhiệm ,  và quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn TƯLĐ có hiệu lực .Mọi trường 
hợp phát sinh không quy định trong Bản Thỏa Ước này  sẽ được giải quyết theo quy định của các 
văn bản luật pháp hiện hành  nhà nước và nội quy lao động . 

  ĐIỀU  3  :  THỜI HẠN SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG  : 

            -   Thời hạn TƯLĐ này có hiệu lực trong vòng 03 năm kể từ ngày được phòng LĐTBXH 
Quận công nhận .
                 Trong thời hiệu của TƯLĐ nếu Công Ty có nhu cầu sát nhập , liên doanh , liên kết với  
các đơn vị khác TƯLĐ này vẫn có hiệu lực thi hành đến khi TƯLĐ hết hạn  , hoặc khi thành lập 
TƯLĐ mới .
            -   Sửa đổi ,bổ sung trong thời gian TƯLĐ còn hiệu lực nếu có điểm nào cần sửa đổi hay  
bổ sung phù hợp với luật pháp , kinh tế xã hội , hay tình hình sản xuất kinh doanh của Công Ty 
thì hai bên NSDLĐ và NLĐ sẽ cùng nhau bàn bạc để nhất  trí các khoản sửa đổi bổ sung theo 
đúng trình tự , luật định , các khoản bổ sung cũng phải được phòng LĐTBXH Quận công nhận 
mới được  thi hành .

  ĐIỀU  4  :  TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ  :
 
       1/.  TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI CÔNG TY :

-

Chấp hành nghiêm chỉnh luật lao động , HĐLĐ , TƯLĐ tập thể ,Nội quy lao động , các tiêu 
lệnh về an toàn lao động  , VSCN ,  PCCC .

-

Người lao động phải chấp hành nội quy  , quy chế Công Ty đề ra .

  -     Chấp hành nghiêm túc lệnh điều động , điều hành Công Ty , Có quyền khiếu nại nếu lệnh 
điều hành không đúng quy định trong hợp đồng , TƯLĐ tập thể , luật pháp . Nhưng phải thi hành 
trước khiếu nại sau , trừ trường hợp xét thấy có hại đến sức khỏe và tính mạng .
  -     Lao động không ngừng rèn luyện , học tập để nâng cao tay nghề , trình độ học vấn , đạo đức 
tác phong để xứng đáng là công nhân tiên tiến  , phục vụ tốt công tác Công ty giao .

www.vctel.com/www.vanchung.vn
 

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

      2/. TRÁCH NHIỆM NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  ( GIÁM ĐỐC )  

     -    Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong thỏa ước này và các quy định của pháp luật lao 
động , HĐLĐ đã ký .
         -   Tôn trọng danh dự nhân phẩm của người lao động , đặc biệt là lao động nữ .
         -   Tạo điều kiện thuận lợi cho lao động có thể nâng cao tay nghề , trình độ văn hóa , hiểu 
biết pháp luật và nội quy lao động .
         -   Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao .
          -   Tạo điều kiện thuận lợi để lao động tham gia sinh hoạt đoàn  , cho Ban Chấp hành Công 
Đoàn Cơ Sở hoạt động theo quy định của luật công đoàn .
 

CHƯƠNG 2

VIỆC LÀM VÀ ĐÃM BẢO VIỆC LÀM

    ĐIỀU 1  :  GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG :
        Công ty áp dụng các loại hợp đồng sau :
         -    Hợp đồng thử việc áp dụng đối với NLĐ mới xin vào làm việc trong Công Ty có 03 loại 

               *   Loại   02 tháng đ/v  LĐ có trình độ  từ Đại học trở lên .
               *   Loại   01 tháng đ/v  LĐ có tay nghề trình độ từ trung cấp , nhân viên văn phòng  , bậc  
3/7 .     
               *   Loại 06 ngày  đ/v LĐ PT , sơ cấp .
        -   HĐLĐ đ/v các công tác tại Công Ty thường xuyên  , ổn định Công Ty ký HĐLĐ không 
xác định thời hạn .
        -   HĐLĐ có thời hạn từ 1 –3 năm áp dụng đ/v NLĐ có đầy đủ hộ khẩu , đã qua thời hạn thử 
thách và đãm bảo công việc có tính chất thường xuyên có nhiều thuận lợi gắn bó với Công Ty .
        -   Tất cả các HĐ phải ký bằng văn bản , thể hiện đầy đủ các thỏa thuận theo mẩu của nhà 
nước quy định . 
        -   Hai bên có trách nhiệm thi hành nghiêm túc , bên nào vi phạm sẽ căn cứ theo quy định 
pháp luật xử lý .
        -   Tạm hoãn hợp đồng lao động 

  ĐIỀU 2 : TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG :

-   Người lao động muốn nghỉ để đi học trong hoặc ngoài nước có thời hạn ngắn hơn của thời hạn 
hợp đồng .

-

Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công dân khác do pháp luật quy định .

www.vctel.com/www.vanchung.vn
 

3

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1651
26/09/2018
4 tài liệu
0
2043