Tài liệu

532___1.17__Quy_dinh_su_dung_xe_trong_cty[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

QUI ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU XE

PHẦN 1 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM V I:

Những Bộ phận và cá nhân sau đây được quyền điều xe : 

1. Theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.

2. Các Bộ phận có nhu cầu choi sản xuất kinh doanh

3. Các các nhân có nhu cầu phục vụ cho công việc.

PHẦN 2 : THỦ TỤC ĐIỀU XE

Căn cứ theo nhu cầu công việc, nhân viên của Bộ phận viết phiếu đề nghị sử dụng xe (theo 

mẫu của Công ty) trình cho Trưởng Bộ phận cấp Phòng, Xí nghiệp, Phân xưởng xác nhận. 

Phiếu này được gửi cho Phòng TCHC (nhân viên điều xe ) chậm nhất vào 16 giờ của ngày 

hôm trước, việc điều xe thực hiện thoe thứ tự đăng ký. Nhân viên điều xe có trách nhiệm kiểm tra số 

xe chưa sử dụng tại Công ty và nhu cầu của Bộ phận đó.

+ Nếu xe không còn, nhân viên điều xe sẽ xác nhân vào phiếu đề nghị sử dụng xe và đề nghị 

Ban Tổng Giám Đốc duyệt thuê xe ngoài và gửi lại phiếu điều xe cho Bộ phận có nhu cầu. Việc thanh 

toán tiền thuê xe ngoài trong mọi trường hợp phải có sự xác nhận của Phòng TCHC. 

+ Nếu xe còn , nhân viên điều xe sẽ viết lệnh điều xe chuyển lại cho Bộ phận sử dụng, bộ 

phận sử dụng sẽ hướng dẫn lại cho tài xế công việc của mình.

PHẦN 3 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ PHẬN.

1. Phòng TCHC : 

2. Tồ lái xe : Chỉ nhận lệnh điều xe từ Phòng TCHC, thực hịện đúng công việc được giao, giờ giấc 

công việc. Chỉ được thực hiện các Công việc theo yêu câu của công ty.

3. Tổ bảo vệ : Kiểm tra giờ ra – vào của xe theo lệnh điều xe, 

4. Các Bộ phận: Điều xe đúng mục đích, quản lý 

PHẦN 4 : THI HÀNH

Phòng TCHC có trách nhiệm triển khai qui định này được thực hiện trong toàn thể Công ty. 

Qui định có hiệu lực kể từ ngày 

BAN 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận : 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1746
26/09/2018
4 tài liệu
0
2159