Tài liệu

532___1.16__Quy_dinh_su_dung_may_vi_tinh,_mang[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

QUI ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY VÍ TÍNH & MẠNG

I.

MỤC ĐÍCH:

Đảm bảo cho máy vi tính được an toàn, luôn sử dụng tốt, các thông tin trên máy vi tính 
được lưu giữ an toàn, bảo mật.

II. PHẠM VI:

Áp dụng cho việc sử dụng mọi máy vi tính trong Công ty, mọi cá nhân sử dụng máy vi 
tính trong Công ty.

III. NỘI DỤNG:

1.

Điều kiện người sử dụng máy vi tính:

-

Đã học quan lớp vi tính và đạt kết quả hoặc những người có giấy xác nhận của Công 
ty sử dụng được máy vi tính.

-

Đối với các phầm mềm mà công ty ứng dụng thì người sử dụng đã được huấn luyện 
sử dụng thành thạo phầm mềm tương ứng.

2.

Sử dụng máy vi tính :

-

Tuân thủ nghiêm Qui trình vận hành máy vi tính.

-

Không chạy các đĩa mềm lạ hay chương trình mới khi chưa kiểm duyêt diệt virut.

-

Công việc của người nào người đó thực hiện, cấm tò mò xem, sửa xoá và chạy các 
chương trình khác.

-

Không sao chép tiết lộ thông tin của công ty.

-

Chỉ ghi những thông tin cần thiết lên đĩa mềm vào sao chép thành 2 bản (đĩa mềm 
để đảm bảo an toàn). Đĩa mềm phải được bảo quản cản thận, khi dùng xong cho vào 
bao giấy, hộp và cất vào tủ. Các đĩa mềm phải có nhãn và ghi và sổ thống kê để tiện 
theo dõi. Trưởng Bộ phận các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ các đĩa.

-

Chỉ in những bản rất cần thiết và tuân thủ nghiêm chỉnh qui trình in.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

-

Không bỏ dở công việc, không bỏ máy khi chưa bàn giao hoặc chưa thực hiện thao 
tác ngừng máy.

-

Các hiện tượng không bình thường của máy, thiết bị đều phải thao tác ngừng máy, 
cúp điện và báo cáo ngay cho Trưởng Bộ phận. Người sử dụng phải đảm bảo máy 
luôn sạch sẽ, vận hành an toàn. Bảo quản các vật tư, thiết bị liên quan đến máy (máy 
ổn áp, máy in, giấy in, các đĩa mềm v.v.). Các đĩa mềm khi mang khỏi cơ quan phải 
có chữ ký của Trưởng Bộ phận.

-

Máy vi tính chỉ được sử dụng làm các công việc phục vụ công tác quản lý của Công 
ty, cấm chạy các trò chơi hoặc phục vụ cho công việc cá nhân.

-

Trước khi ra về người sử dụng phải tắt máy vi tính theo qui trình vận hành, che đậy 
máy vi tính, khi bắt đầu làm việc người sử dụng phải tiến hành vệ sinh máy.

-

Khi sử dụng nguồn điện máy phát thì bộ phận cơ điện phải báo cho các bộ phận sự 
dụng máy vi tính ít nhất 10 phút để tắt máy vi tính trước khi tắt nguồn điện máy 
phát.

-

Khi phát hiện bất kỳ sự cố gì thì người sử dụng máy tính phải bảo ngay cho trưởng 
bộ phận và Bộ phận quản lý máy vi tính để xử lý, không tự sửa chữa.

3.

Quản lý máy vi tính:

-

Mỗi máy vi tính có 01 thẻ kiểm tra bao gồm các nội dung: Các linh kiện của máy vi 
tính, xuất xứ, ngày mua, bộ phận sử dụng, người sử dụng, các hư hỏng, thay mới – 
bảo trì linh kiện, thiết bị, ngày hư hỏng, thay mới hay bảo trì v.v.

-

Mọi hư hỏng về máy, thiết bị hoặc dữ liệu, người sử dụng máy phải giải trình rõ 
nguyên nhân và qui trách nhiệm rõ ràng.

-

Máy vi tính giao cho Bộ phận nào thì Trưởng Bộ phận chịu trách nhiệm quản lý và 
sử dụng.

-

Việc cài đặt và thay đổi phầm mềm trên máy hoặc sửa chữa máy, thiết bị liên quan 
đến máy vi tính do Trưởng bộ phận đề nghị và theo dõi.

-

Người chạy máy chịu trách nhiệm hoàn toàn về máy, thiết bị và các dữ liệu phát sinh 
trong quá trình làm việc.

4.

Bảo mật thông tin: 

-

Mọi máy tính đều phải cài đặt password. Đối với máy tính giao cho cá nhân thì chỉ 
Trưởng Bộ phận và cá nhân sử dụng máy biết được password. 

-

Người sử dụng máy không được chia xẻ password cho người khác, Trường hợp cho 
người khác sử dụng password chung thì phải được sự đồng ý của Trưởng bộ phận. 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

Khi người sử dụng cho người khác sử dụng máy thì phải bí mật password của mình, 
người có nhu cầu sử dụng sử dụng xong thì phải thông báo cho người quản lý máy.

5.

 Chia xẻ thông tin trên mạng:

-

Việc chia xẻ các thông tin của Công ty, việc phận loại các thông tin của Công ty, 
của bộ phận, của cá nhân thực hiện theo qui định về bảo mật thông tin của Công ty.

-

Việc chia xẻ các thông tin cá nhân trong mạng của công ty, mạng của Phòng do cá 
nhân quyết định, việc chia xẻ các thông tin của bộ phận trong mạng của Công ty, 
mạng của Bộ phận do Trưởng bộ phận quyết định.

6.

Bảo trì máy vi tính:
Ít nhất một năm một lần Công ty thành lập bộ phận kiểm tra máy vi tính theo Thủ 
tục bảo trì thiết bị.

IV. THI HÀNH:

1.

Bộ phận quản lý máy vi tính theo dõi việc thực hiện qui định này.

2.

Qui định này có hiệu lực kể từ ngày. Các qui định trước đây trái với qui định này 
không còn giá trị.

Tổng Giám đốc

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

3

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1750
26/09/2018
4 tài liệu
0
2159