Tài liệu

532___1.15__Quy_dinh_su_dung_may_photo[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

QUI ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY

1.

Quản lý Máy photocopy:

Bộ phận quản lý có trách nhiệm lập sổ theo dõi máy photo thuộc bộ phận mình gồm 

các mục sau: Xuất xứ máy, giá máy, ngày mua, ngày sửa chữa, nội dung sửa chữa, đơn vị 

sữa chữa, giá sữa chữa v.v. Các trường hợp sữa chữa máy thì Bộ phận quản lý phải ghi 

đầy đủ các nội dung như trên vào sổ theo dõi.

2.

Sử dụng: 

-

Máy photocopy chỉ sử dụng cho việc photo các tài liệu, giấy tờ phục vụ cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty.

-

Sau khi sử dụng xong, người sử dụng phải tắt máy photocopy, nhấc phần dùng để che 

tài liệu để giảm nhiệt cho máy.

-

Khi muốn sử dụng máy photocopy thì người sử dụng phải chuyển tài liệu, giấy tờ 

photocopy cho Bộ phận quản lý, bộ phận quản lý lập sổ theo dõi việc photo tài liệu, 

hồ sơ.  Sổ photo tài liệu gồm các cột sau: ngày giờ, bộ phận, người giao, tên tài liệu, 

số trang, chữ ký của người giao, thời gian dự kiến nhận, ghi chú.

-

Bộ phận nào có nhu cầu photo tài liệu thì giấy do bộ phận đó cung cấp.

-

Việc photo tài liệu phải thực hiện theo thứ tự, những người có nhu cầu photo tài liệu 

không được đi lại trong phòng, đứng quanh máy photocopy làm ảnh hưởng đến trật 

tự, thực hiện công việc của bộ phận để máy photo.

3.

Qui định này có hiệu lực kể từ ngày  tháng  năm 200.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1651
26/09/2018
4 tài liệu
0
2041