Tài liệu

532___1.10__Quy_dinh_quan_ly_thong_tin[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

 

QUI ĐỊNH

LƯU CHUYỂN THÔNG TIN

Phần này chúng tôi đang cập nhật

1. THÔNG TIN RA BÊN NGOÀI:

Việc thông tin ra bên ngoài phải được kiểm soát bằng sổ giao công văn.

Các bản thông tin phải có dấu đỏ.

Thông tin phải được Trưởng bộ phận hoặc người được uỷ quyền duyệt trước khi chuyển ra bên 
ngoài.

Bản gốc được lưu giữ thành một file riêng. 

Ngày phát hành thông tin (ghi vào cột ngày tại vị trí đóng dấu trùng với ngày phát hành trong sổ 
công văn để dẽ dàng tra cứu.

Thông tin ra bên ngoài trong trường hợp cần phải thông tin đến các nhân viên trong phòng thì được 
lưu trên bảng thông tin nội bộ của Phòng.

Thông tin phải ghi rõ trên tờ chuyển thông tin ngày giờ lập, chuyển thông tin, thông tin có bao 
nhiêu tờ

2. THÔNG TIN NHẬN ĐƯỢC:

Các thông tin nhận được được lưu giữ vào file riêng (thông tin bên ngoài)

Thông tin được ghi rõ ngày nhận được, ai chuyển thông tin, nếu cần thì có sổ nhận thông tin để 
kiểm soát.

3. THÔNG TIN NỘI BỘ:

Các thông tin được pho cho mỗi người một bản để giải biết và xử lý công việc.

Thông tin được lưu trong phai thông tin ra/vào hoặc thông tin riêng của Phòng.

Một bản copy được lưu tại bảng thông tin nội bộ của Phòng.

Các trường hợp cần giúp đỡ của Thành viên khác thì phải thông báo, các trường hợp bàn giao phải 
lập biên bản.

4. THÔNG TIN PHẢI HỒI:

Khi giải quyết bất cứ vấn đề gì thì nhân viên có trách nhiệm phản hồi thông tin cho Trưởng phòng.

Các bản báo cáo chuyển cho Trưởng phòng được để trong file hồ sơ và có tở giấy nhỏ giải trình 
kèm theo.

Khi giao việc Trưởng phòng phải thông báo cáo thông tin cần thiết cho nhân viên thực hiện công 
việc.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1752
26/09/2018
4 tài liệu
0
2161