Tài liệu

532___1.1.__026_Dieu_le_cong_ty[1]

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

CÔNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc.

………….oOo…………..

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN    

ĐIỀU 1: TÊN CÔNG TY

CÔNG TY 

TÊN GIAO DỊCH:

TÊN VIẾT TẮT: 

ĐIỀU 2: ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ:

ĐIỀU 3: NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH:

ĐIỀU 4: SÁNG LẬP VIÊN:

1/ 

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch: 

CMND số: Ngày cấp Nơi cấp: 

Nơi đăng ký thường trú: 

Chỗ ở hiện nay: 

2/ 

ĐIỀU 5: VỐN CỦA CÔNG TY

-

Vốn điều lệ: ()

-

Do các thành viên góp vốn như sau:

St

t

Họ và tên

Thường trú

Phần 

hùn

Trong đó

Hiện kim

(VND)

Hiện 

vật

(VN

D)

Trị giá

Tì lệ

( % )

Thời điểm 

góp vốn

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

ĐIỀU 6: TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ:

-

Theo quyết định của Hội đồng thành viên, Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách:

Tăng vốn góp của các thành viên: Phần vốn tăng được thành viên góp thêm theo 
tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp trong vốn điều lệ của Công ty. Thành viên nào 
không góp vốn thêm thì phần vốn góp được chia cho các thành viên còn lại theo 
tỷ lệ góp vốn tương ứng.

Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của Công 
ty.

Tiếp nhận vốn góp thành viên mới.

Theo quyết định của Hội đồng thành viên, Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng 
cách:

-

Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ 
của Công ty, nếu sau khi hoàn trả cho thành viên công ty vẫn đảm bảo thanh toán các 
khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

-

Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của Công ty.

ĐIỀU 7: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN:

1/ Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn. Trường hợp thành viên không góp vốn 

đầy đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết, thì số vốn chưa được góp được coi là nợ của thành viên đó 
đối với Công ty, và thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không 
góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

2/ Thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp tại thời điểm góp đủ giá trị phần 

vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có đầy đủ nội dung chủ yếu sau:

Tên, trụ sở Công ty.

Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Vốn điều lệ Công ty.

Tên, địa chỉ thành viên.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006

 

Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên.

Số và ngày cấp chứng nhận phần góp vốn.

Chữ ký người đai diện theo pháp luật của Công ty.

3/ Trường hợp giấy chứng nhận bị mất, rách hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành 

viên được Công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp và phải trả chi phí do Công ty quy định.

4/ Thành viên của Công ty có quyền:

-

Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp vào Công ty sau khi Công ty đã 
nộp thuế và hoàn thành 

-

Các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

-

Tham dự Hội đồng thành viên, tham gia thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề 
thuộc thẩm quyền của 

-

Hội đồng thành viên.

-

Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần góp vốn.

-

Xem sổ đăng ký thành viên, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm, các tài liệu 
khác của Công ty và 

-

Nhận bản trích lục hoặc bản sao tài liệu này.

-

Được chia giá trị tài sản còn lại của Công ty tương ứng với phần vốn góp khi Công 
ty giải thể hoặc phá sản.

-

Được ưu tiên góp thêm vốn vào Công ty khi công ty tăng vốn điều lệ, được quyền 
chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp.

-

Khởi kiện Giám đốc tại Tòa án khi Giám đốc không thực hiện đúng nghĩa vụ của 
mình, gây thiệt hại đến thành viên đó.

-

Thành viên hoặc nhóm thành viên có số vốn góp lớn hơn 35% vốn điều lệ có quyền 
yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm 
quyền.

5/ Nghĩa vụ của thành viên:

-

Góp đủ, đúng số vốn đã cam kết, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 
sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Công ty.

-

Tuân thủ điều lệ Công ty.

-

Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

3

Mô tả tài liệu

Quản trị hệ thống qui định doanh nghiệp, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
3 tài liệu
0
1750
26/09/2018
4 tài liệu
0
2159