Tài liệu

5.3 KPI cung ung khac

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI cung ứng khác

1. Chi phí giao hàng cho mỗi đơn vị sản phẩm

2. Thời gian từ khi order đến khi giao hàng

3. Chi phí giao nhận

4. Chính xác invoice

5. Thời gian trung bình để mua từng loại hàng

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
410
0 trang
0
329

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1540
1 tài liệu
0
1218
1 tài liệu
0
5775
4 tài liệu
0
1573
9 tài liệu
0
3507
10 tài liệu
0
4839
4 tài liệu
0
1453
1 tài liệu
0
709

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1540
17/01/2019
1 tài liệu
0
1218
17/01/2019
1 tài liệu
0
5775
17/01/2019
4 tài liệu
0
1573
17/01/2019
9 tài liệu
0
3507
17/01/2019
10 tài liệu
0
4839
17/01/2019
4 tài liệu
0
1453
17/01/2019
1 tài liệu
0
709