Tài liệu

5.3 KPI cung ung khac

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI cung ứng khác

1. Chi phí giao hàng cho mỗi đơn vị sản phẩm

2. Thời gian từ khi order đến khi giao hàng

3. Chi phí giao nhận

4. Chính xác invoice

5. Thời gian trung bình để mua từng loại hàng

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
491
0 trang
0
381

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1779
1 tài liệu
0
1366
1 tài liệu
0
6313
4 tài liệu
0
1826
9 tài liệu
0
4033
10 tài liệu
0
5486
4 tài liệu
0
1707
1 tài liệu
0
810

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1779
17/01/2019
1 tài liệu
0
1366
17/01/2019
1 tài liệu
0
6313
17/01/2019
4 tài liệu
0
1826
17/01/2019
9 tài liệu
0
4033
17/01/2019
10 tài liệu
0
5486
17/01/2019
4 tài liệu
0
1707
17/01/2019
1 tài liệu
0
810