Tài liệu

5.2 kpi giao hang

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI giao hàng 

 
 
1.  Tỷ lệ giao hàng đúng hạn: 
 
-  Công thức = số lần giao hàng đúng hạn/tổng số lần giao hàng 
 
-  Tuỳ vào trường hợp bạn thấy rằng tỷ lệ nào là phù hợp để bạn có thể làm việc với 

khách hàng khiếu nại về việc giao hàng chậm chễ. 
 

2.  Tỷ lệ giao hàng đúng chất lượng, số lượng 
 
-  Công thức: bằng tổng số lần giao hàng đúng chất lượng, số lượng / tổng số lần giao 

hàng. 

 
-  Bạn có thể quy định tỷ lệ này là bao nhiêu để xác định mối quan hệ với nhà cung cấp. 
 
3.  Giá trị thiệt hại do giao hàng: 
 
-  Giá trị thiệt hại do giao hàng bao gồm thời gian giao hàng, số lượng, chất lượng, bạn 

cần phải tính toán giá trị thiệt hại thường xuyên và báo cáo giám đốc. 

 
-  Vì cách tính chi phí phụ thuộc vào phương pháp giao hàng, phương pháp sản xuất nên 

chúng tôi không đưa ra cụ thể ở đây. 

 
-  Ví dụ: nếu bạn là một công ty sản xuất hàng gia công, vật liệu nhà cung cấp bị hư 15 

% thì có khả năng bạn giao hàng không đúng hạn, đúng số lượng, bạn có thể vừa mất 
doanh thu, bị phạt và đó là giá trị thiêt hại của bạn. 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ..

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
343
0 trang
0
643

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
4455
3 tài liệu
0
1291
5 tài liệu
0
2031
3 tài liệu
0
1369
3 tài liệu
0
1336

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
10 tài liệu
0
4455
21/01/2019
3 tài liệu
0
1291
21/01/2019
5 tài liệu
0
2031
21/01/2019
3 tài liệu
0
1369
21/01/2019
3 tài liệu
0
1336