Tài liệu

5.1 kpi van chuyen

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI vận chuyển 

 
 
1.  Thời gian vận chuyển từ cảng về kho và ngược lại 
 
-  Bằng tổng thời gian vận chuyển tính theo giờ. 
 
-  Tỷ lệ này hữu ích cho việc tính toán giá thành và tính toán thời gian giao hàng. 

 

2.  Các loại phí giao thông 
 
-  Tính tổng các loại phí giao thông trong chi phí giao hàng, kiểm soát được mức chi phí 

giao thông thật sự (tránh gian lận). 
 

3.  Chí xăng dầu 
 
-  Tính tổng các loại phí xăng dầu trong chi phí giao hàng, kiểm soát được mức chi phí 

xăng dầu thật sự (tránh gian lận). 

 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ..

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
231
0 trang
0
426

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
882
3 tài liệu
0
927
5 tài liệu
0
1368
3 tài liệu
0
882
10 tài liệu
0
3022

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
3 tài liệu
0
882
21/01/2019
3 tài liệu
0
927
21/01/2019
5 tài liệu
0
1368
21/01/2019
3 tài liệu
0
882
21/01/2019
10 tài liệu
0
3022