Tài liệu

5.1 kpi van chuyen

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI vận chuyển

1. Thời gian vận chuyển từ cảng về kho và ngược lại

-

Bằng tổng thời gian vận chuyển tính theo giờ.

-

Tỷ lệ này hữu ích cho việc tính toán giá thành và tính toán thời gian giao hàng.

2. Các loại phí giao thông

-

Tính tổng các loại phí giao thông trong chi phí giao hàng, kiểm soát được mức chi phí
giao thông thật sự (tránh gian lận).

3. Chí xăng dầu

-

Tính tổng các loại phí xăng dầu trong chi phí giao hàng, kiểm soát được mức chi phí 
xăng dầu thật sự (tránh gian lận).

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
381
0 trang
0
675

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1777
1 tài liệu
0
1364
1 tài liệu
0
6299
4 tài liệu
0
1824
9 tài liệu
0
4030
10 tài liệu
0
5478
4 tài liệu
0
1706
1 tài liệu
0
808

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1777
17/01/2019
1 tài liệu
0
1364
17/01/2019
1 tài liệu
0
6299
17/01/2019
4 tài liệu
0
1824
17/01/2019
9 tài liệu
0
4030
17/01/2019
10 tài liệu
0
5478
17/01/2019
4 tài liệu
0
1706
17/01/2019
1 tài liệu
0
808