Tài liệu

51-2013-ND-CP

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

CHÍNH PHỦ 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 51/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG

GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ

TOÁN TRƯỞNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

--------------------

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền thưởng đối với 
thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch và thành
viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc 
Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công 
ty).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Chủ tịch và thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty 
chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng 
giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng (sau đây gọi chung là viên chức quản lý 
chuyên trách).
Viên chức quản lý chuyên trách nêu tại Khoản 1 Điều này không bao gồm Tổng giám 
đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng làm việc 
theo hợp đồng lao động.
2. Chủ tịch và thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công 
ty không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách (sau đây gọi chung là viên 
chức quản lý không chuyên trách).
3. Cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 
chủ sở hữu đối với công ty (sau đây gọi chung là chủ sở hữu).

background image

Điều 3. Xếp lương đối với viên chức quản lý chuyên trách
Viên chức quản lý chuyên trách tiếp tục được xếp lương theo hạng công ty quy định tại 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này làm căn cứ đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế và giải quyết các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật cho đến khi 
Chính phủ có quy định mới.
Điều 4. Nguyên tắc xác định, trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng
1. Tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách được xác định và trả lương gắn 
với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có 
khống chế mức hưởng tối đa.
2. Thù lao đối với viên chức quản lý không chuyên trách tại công ty được tính theo công
việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của viên chức quản 
lý chuyên trách; đối với viên chức quản lý được cử đại diện vốn góp ở nhiều công ty, 
doanh nghiệp khác thì khoản thù lao do công ty, doanh nghiệp khác trả được nộp về 
công ty để chi trả theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tối đa không vượt quá 50%
mức tiền lương thực tế được hưởng tại công ty. Phần còn lại (nếu có) được hạch toán 
vào thu nhập khác của công ty.
3. Quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được xác định theo năm, tách riêng 
với quỹ tiền lương của người lao động, do công ty xây dựng và trình chủ sở hữu phê 
duyệt. Hàng tháng, viên chức quản lý được tạm ứng bằng 80% của số tiền lương, thù 
lao tạm tính cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm.
4. Tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí
kinh doanh và được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính hàng năm của 
công ty.
5. Tiền thưởng của viên chức quản lý được xác định theo năm tương ứng với hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần 
vào cuối năm, phần còn lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
6. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Kiểm soát viên xác định theo quy định tại Nghị 
định này phải được trích nộp cho chủ sở hữu để hình thành quỹ chung, trên cơ sở đó 
chủ sở hữu chi trả cho Kiểm soát viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Đối với Kiểm soát viên tài chính tại tập đoàn kinh tế nhà nước thì trích nộp cho Bộ Tài 
chính để đánh giá, chi trả.
Điều 5. Xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch
Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm và dự kiến mức độ thực hiện các chỉ 
tiêu theo Điều 6 Nghị định này, công ty quyết định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch để 
tạm ứng cho viên chức quản lý.
Điều 6. Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện
1. Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số viên chức quản lý chuyên 
trách và mức tiền lương bình quân thực hiện.
2. Mức tiền lương bình quân thực hiện để tính quỹ tiền lương được xác định trên cơ sở 
mức lương quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này (sau đây gọi tắt là 

background image

mức lương cơ bản) gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh trong năm 
như sau:
a) Công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định, lợi 
nhuận thực hiện trong năm cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề và bảo 
đảm được năng suất lao động không giảm so với thực hiện của năm trước liền kề thì 
được tăng thêm mức tiền lương bình quân thực hiện, nhung tối đa bằng 0,5 lần mức 
lương cơ bản.
b) Công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định, lợi 
nhuận thực hiện trong năm bằng lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền
lương bình quân thực hiện bằng mức lương cơ bản. Trường hợp lợi nhuận thực hiện 
trong năm thấp hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề hoặc không có lợi nhuận
thì mức tiền lương bình quân thực hiện phải thấp hơn mức lương cơ bản.
Đối với công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng hoặc công
ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận thì chỉ tiêu lợi nhuận được thay bằng chỉ tiêu 
khối lượng sản phẩm, dịch vụ, nhiệm vụ.
c) Công ty lỗ thì mức tiền lương bình quân thực hiện bằng mức tiền lương chế độ tính 
trên cơ sở hệ số lương theo Điều 3 Nghị định này và mức lương cơ sở.
Khi xác định mức tiền lương bình quân thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b 
nêu trên, trường hợp lợi nhuận thực hiện trong năm bằng hoặc cao hơn lợi nhuận thực 
hiện của năm trước liền kề, nhưng mức tiền lương bình quân thực hiện thấp hơn mức 
tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề thì được tính bằng mức tiền 
lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề (quy định này không áp dụng để tính 
mức tiền lương thực hiện năm 2013).
3. Quỹ thù lao thực hiện của viên chức quản lý không chuyên trách được tính trên cơ 
sở số viên chức quản lý không chuyên trách, thời gian làm việc và mức thù lao theo 
Khoản 2 Điều 4 Nghị định này.
4. Khi xác định quỹ tiền lương, thù lao theo quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 
này, công ty được loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện, 
bao gồm: Nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường, ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp, tăng hoặc giảm vốn nhà nước, tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; 
công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá hoặc quản lý giá, thực hiện 
chương trình an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ, đầu tư mới, mở rộng sản 
xuất, kinh doanh, chênh lệch trả thưởng thực tế so với thực hiện của năm trước liền kề 
đối với công ty kinh doanh xổ số.
5. Căn cứ quỹ tiền lương, thù lao thực hiện và quỹ tiền lương, thù lao đã tạm ứng cho 
viên chức quản lý theo Điều 5 Nghị định này, công ty xác định phần tiền lương, thù lao 
còn lại được hưởng. Trường hợp đã tạm ứng vượt quá quỹ tiền lương, thù lao thực 
hiện thì phải hoàn trả phần tiền lương, thù lao đã chi vượt ngay trong năm.
Điều 7. Quỹ tiền thưởng
1. Quỹ tiền thưởng hàng năm của viên chức quản lý chuyên trách và không chuyên 
trách thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả 
doanh nghiệp do Chính phủ quy định.

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
526
0 trang
0
505
0 trang
0
591
0 trang
0
423
0 trang
0
424
0 trang
0
610
0 trang
0
493
0 trang
0
450
0 trang
0
556
0 trang
0
477
0 trang
0
527
0 trang
0
503
0 trang
0
469
0 trang
0
489
0 trang
0
487
0 trang
0
497
0 trang
0
431
0 trang
0
553
0 trang
0
484
0 trang
0
526
0 trang
0
444
0 trang
0
461
0 trang
0
468

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1601
1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
739
2 tài liệu
0
1121
6 tài liệu
0
3118
1 tài liệu
0
758
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2304
2 tài liệu
0
1272
3 tài liệu
0
1588
1 tài liệu
0
714
10 tài liệu
0
4849
10 tài liệu
0
5352
10 tài liệu
0
5960
5 tài liệu
0
2920

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1601
18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
739
18/09/2018
2 tài liệu
0
1121
18/09/2018
6 tài liệu
0
3118
18/09/2018
1 tài liệu
0
758
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2304
18/09/2018
2 tài liệu
0
1272
18/09/2018
3 tài liệu
0
1588
18/09/2018
1 tài liệu
0
714
18/09/2018
10 tài liệu
0
4849
18/09/2018
10 tài liệu
0
5352
18/09/2018
10 tài liệu
0
5960
18/09/2018
5 tài liệu
0
2920