Tài liệu

5 KPI ke toan gia thanh

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân

Kỳ:
Họ tên:  

Vị trí: Kế toán giá thành

1

2

3

4

5

6

7

A.

Mục tiêu trong kỳ

Tháng Năm

ĐVT

1

Xây dựng chuẩn năng lực của phòng

5

cấp

2

Hoàn thành các báo cáo, Chính xác và đúng hạn (98%)

 98.0 

%

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)

60%

B

Tần suất đánh giá

Ngày Tuần Tháng

Quý

Năm

1

Cập nhập số liệu trên hệ thống ERP kịp thời, chính xác

2

Hạch toán kế toán, Kiểm soát tuân thủ kế toán giá thành

3

Tổng hợp vá kiểm soát chi phí sản xuất

4

Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp

5

Thời gian tham gia các khóa đào tạo

Các công việc thường xuyên theo MTCV

30%

C

Các dự án và công việc đột xuất

Tần suất đánh giá

Ngày Tuần Tháng

Quý

Năm

1

 

10%

Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc

Chú thích

*1  Quy ước về tầm quan trọng:

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận

Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái 

độ

Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng 
phòng giao

- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân 
theo thứ tự là 60% - 30% và 10%

-  tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ 
các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục

*2

  Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% 

mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

background image

Bộ phận: Phòng TCKT

8

9

10

11

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

30%

 3.0 

18.0%

70%

 98.0 

70.0%

100.0%

88.0%

52.8%

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

20%

 5 

20.0%

20%

 4 

16.0%

30%

 5 

30.0%

20%

 1 

4.0%

10%

 4 

8.0%

100%

78.0%

23.4%

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

100%

 2.0 

40.0%

100%

40%

4.0%

80.2%

Tầm quan 

trọng

Kết quả 

thực hiện

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

-  tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ 

  Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
387
0 trang
0
265
0 trang
0
293
0 trang
0
556

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
1558
5 tài liệu
0
3690
10 tài liệu
0
4875
5 tài liệu
0
2014

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
1558
22/12/2018
5 tài liệu
0
3690
22/12/2018
10 tài liệu
0
4875
22/12/2018
5 tài liệu
0
2014