Tài liệu

5 Kiem toan chi phi khau hao

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KIỂM TOÁN CHI PHÍ KHẤU HAO : 

1- Đặc điểm của chi phí khấu hao : 

Khác với các chi phí thông thường khác, chi phí khấu hao có hai đặc điểm riêng như sau : 

- Trước hết, chi phí khấu hao là một loại chi phí ước tính, chứ không phải là chi phí thực 

tế phát sinh. Việc kiểm tra chi phí khấu hao mang tính chất của việc kiểm tra một phương pháp kế 

toán hơn là kiểm tra một chi phí phát sinh. 

- Thứ hai, do chi phí khấu hao khác với các loại chi phí khác nên kiểm toán viên sẽ không xem xét chi

phí khấu hao trong tương quan với kiểm soát nội bộ. Khi kiểm toán tài sản cố định, kiểm toán viên

thường chú trọng đến việc xác định số dư vào cuối thời khóa, cũng như kiểm tra cac tài sản tăng, giảm

trong năm và dựa vào đó để xác định mức khấu hao. 

2- Mục tiêu của kiểm toán khấu hao : 

Mục   tiêu   chủ   yếu   của   kiểm   toán   khấu   hao   là   xem   xét   sự   đúng   đắn   trong   việc   tính   mức  

khấu hao và phân bổ đúng cho các đối tượng có liên quan. Để đáp ứng mục tiêu này, kiểm  

toán viên cần xem xét phương pháp tính khấu hao và mức khấu hao đã trích để xác định xem : 

- Phương pháp và thời gian tính khấu hao có tuân thủ theo quy định hiện hành hay không ? 

- Thời gian tính khấu hao đã đăng ký có được áp dụng một cách nhất quán hay không ?

Nếu thay đổi thì có được cho phép hay không ?

-Việc tính toán mức khấu hao có chính xác không ?

3- Kiểm toán chi phí khấu hao : 

3.1. Thủ tục phân tích : 

3.2- Thử nghiệm chi tiết : 

a - Thu thập hay tự soạn một bảng phân tích tổng quát về khấu hao : Kiểm toán viên sẽ : - So sánh số dư

đầu kỳ với số liệu kiểm toán năm trước. 

- So sánh tổng số khấu hao tăng, giảm ở số liệu chi tiết với tổng số ghi trên sổ cái. - So sánh tổng số dư cuối kỳ

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

trên các sổ chi tiết với số dư cuối kỳ trên sổ cái. 

b - Duyệt xét lại các chính sách về khấu hao của ban giám đốc : 

- Xem xét các phương pháp sử dụng có phù hợp với quy định hay không ? 

- Xem xét mức độ sử dụng tài sản cố định trong kỳ, để xác định xem cường độ sử dụng tài sản có tăng

cao, hay quá giảm so với mức bình thường hay không ? Nếu có, mức khấu hao có được điều chỉnh

tương ứng không ? 

- Thảo luận với các nhân viên có trách nhiệm về sự cần thiết thay đổi thời gian tính khấu hao, về mức

khấu hao do hao mòn vô hình. 

c - Xem lại các văn bản mới nhất có liên quan đến việc điều chỉnh mức khấu hao : Qua đó xem xét lại

về việc điều chỉnh tỷ lệ và mức khấu hao cho phù hợp. 

d - Kiểm tra mức khấu hao : 

-   So   sánh   tỷ   lệ   khấu   hao   của   năm   hiện   hành   với   năm   trước,   và   điều   tra   các   chênh   lệch  

(nếu có). 

- Tính toán lại mức khấu hao cho một số tài sản và lần theo số liệu của nó trên sổ cái. Chú ý phát hiện 

các trường hợp tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn tiếp tục tính khấu hao. 

- So sánh số phát sinh Có của tài khoản Hao mòn tài sản cố định với chi phí khấu hao ghi 

trên các tài khoản chi phí. 

e - Kiểm tra các khoản ghi giảm giá trị hao mòn do thanh lý, hay nhượng bán tài sản : 

-   Lần   theo   các   khoản   ghi   giảm   này   đến   các   bảng   phân   tích   các   tài   sản   giảm   trong   năm.  

- Kiểm tra tính chính xác của việc tính khấu hao cho đến ngày nhượng bán, thanh lý. 

V. KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH : 

Do   các   tài   sản   này   không   có   hình   thái   vật   chất   nên   mục   tiêu   kiểm   toán   quan   trọng   nhất   là  

cần thu thập các bằng chứng để xác minh về tính có thật, tình hình tăng giảm của những tài sản  

này . 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Chương trình kiểm toán khoản mục này cũng tương tự như đối với tài sản cố định hữu  

hình. Việc kiểm toán có thể bắt đầu bằng việc phân tích chi tiết các khoản tăng, giảm của từng  

loại. Sau đó, đối với những trường hợp ghi tăng cần thu thập các bằng chứng có liên quan, thí  

dụ như các phiếu chi nhằm mục đích xác định rằng các chi phí có thực sự phát sinh không. Kế đến,

cần xem các chi phí có thỏa mãn các điều kiện để trở thành tài sản cố định vô hình hay không ? 

Ngoài ra, cần thu thập các bằng chứng có liên quan đến việc ghi giảm các tài sản vo hình.

Cuối cùng, kiểm toán viên nên kiểm tra tính hợp lý chung của việc tính khấu hao tài sản vô hình. Bên

cạnh đó, cần xem về phương pháp tính khấu hao, như thời gian tính có phù hợp với các quy

định, có áp dụng nhất quán và được tính toán chính xác hay không ? 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
9 tài liệu
0
4950