Tài liệu

5. Ket qua tuyen dung

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Tuyền cho vị trí: Nhân viên Lễ tân 

Ngày ….. tháng ..... năm 20…

No.

Sinh năm

Điểm test sơ tuyển

1

19/01/1987 Nhân viên Lễ tân

6.5

7

5

5

4

5.5

5

5.3

Đạt B

2

7/3/1987

Nhân viên Lễ tân

5

8

6

5

6

6.0

5

5.5

Đạt B

Cán bộ tuyển dụng

Cán bộ phỏng vấn chuyên môn

Nhận xét riêng:

Nhận xét riêng:

Ghi chú:

A1

: Ứng viên được đánh giá là xuất sắc, có tổng điểm tuyển dụng > 9 điểm

A

: Ứng viên được đánh giá có khả năng hoàn thành tốt công việc, có tổng điểm tuyển dụng >=7 và <= 9

B

: Ứng viên được đánh giá có khả năng hoàn thành công việc, có tổng điểm tuyển dụng >= 5 và < 7

Họ và tên 

ứng viên

Vị trí 

ứng tuyển

Tổng 
bình 

quân 

điểm 

test

Điểm 

phỏng 

vấn 

chuyên 

môn

Điểm 

phỏng 

vấn bình 

quân

Kết 

quả

Test 

IQ

Test 

EQ

Test

Anh 

văn

Test

chuyên 

môn

Test

vi

tính

Ngoại 

hình

background image

C

: Ứng viên hoàn thành công việc ở mức độ thấp, phải đào tạo thêm, có tổng điểm tuyển dụng < 5 (trường hợp học việc)

background image

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
679
0 trang
0
1412
0 trang
0
1165
0 trang
0
670
0 trang
0
776
0 trang
0
658
0 trang
0
1008
0 trang
0
772

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6365

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6365