Tài liệu

5. Bang quy dinh tieu chuan

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH

A- Cán bộ Quản lý:

I- Giám đốc Công ty:
1. Chức trách:

- Chủ trì duyệt và chịu trách nhiệm về các đề án chiến lược hoặc đề án

phát triển Doanh nghiệp theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước;

- Ký ban hành các văn bản về chính sách, chế độ Quản lý và hoạt động

sản xuất, kinh doanh thuộc Công ty;

- Chủ trì tổ chức thực hiện và quản lý các phương án, kế hoạch phát

triển sản xuất kinh doanh của Công ty;

2. Hiểu biết:

- Nắm chắc đường lối, Chủ trương của Nhà nước, ngành, doanh nghiệp

về phát triển ngành, nghề;

- Hiểu biết sâu, rộng các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và

các chuyên môn, nghiệp vụ liên quan;

- Có kiến thức sâu, rộng về quản lý chung và các lĩnh vực nghiệp vụ. có

khả năng lãnh đạo, có nhiều kinh nghiệm về tổ chức quản lý và xử lý
nghiệp vụ;

3. Yêu cầu trình độ:

-   Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành 

II- Phó Giám đốc Công ty và Kế toán Trưởng:

1. Chức trách:

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các công việc được

phân công.

background image

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và các phương án, đề án để

quản lý hoặc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh
của Công ty thuộc chuyên môn của mình đảm nhận;

- Nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy chế, thể lệ quản lý nghiệp vụ;
- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nghiệp vụ và đề xuất

những biện pháp chỉ đạo, uốn nắn những sai lệch trong việc thực hiện
nhiệm vụ;

- Xây dựng các nguyên tắc phối hợp công tác giữa các bộ phận;
- Tổ chức xây dựng quy chế quản lý nghiệp vụ thống nhất như: Thông

tin quản lý, thống kê số liệu, hồ sơ lưu trữ, chế độ báo cáo;

- Tổng kết, đánh giá tình hình quản lý hoặc thực hiện các nhiệm vụ theo

các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật về sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực
chuyên môn.

- Đề   xuất   các   phương   án   sửa   đổi,   điều   chỉnh   cơ   chế   quản   lý   hoặc

phương hướng sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực chuyên môn phù
hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Chịu sự chỉ đạo và quản lý của Giám đốc Công ty.

2. Hiểu biết:

- Nắm vững đường lối, chính sách chung của Nhà nước, ngành, doanh

nghiệp và một số lĩnh vực có liên quan;

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ. Hiểu biết

sâu nguyên tắc, cơ chế quản lý nghiệp vụ lĩnh vực đang đảm nhận và
các hệ thông khác liên quan;

- Nắm vững thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
- Nắm vững khoa học quản lý thuộc lĩnh vực chuyên môn để vận dụng

vào hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế;

- Có trình độ tổng hợp, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp để triển khai

nghiệp vụ hoặc thực hiện các công việc được giao.

3. Làm được:

- Các nội dung công việc cụ thể làm được do Công ty quy định theo

thông kê các công việc cho từng chức danh nghề nghiệp đầy đủ của
viên chức trong Công ty.

4. Yêu cầu trình độ:

- Có trình độ Đại học đúng chuyên ngành. Nếu có trình độ ĐH khác thì

phải có chứng chỉ đã qua bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ tương đương
ĐH chuyên ngành lĩnh vực đòi hỏi;

background image

B- Các ngạch nghiệp vụ:

I- Chuyên viên

1. Chức trách:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công việc được giao.
- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều

chỉnh để thực hiện tố kế hoạch.

- Soạn thảo các văn bản về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ để thực

hiện công việc được giao.

- Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao.
- Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tư liệu, số liệu.
- Phối hợp với các viên chức nghiệp vụ khác liên quan và hướng dẫn

viên chức nghiệp vụ ở ngạch thấp hơn.

- Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của viên chức nghiệp vụ ở ngạch cao

hơn.

2.   Hiểu biết:

- Nắm được chính sách chung của Nhà nước, ngành và doanh nghiệp

thuộc lĩnh vực được giao.

- Hiểu được tình hình sản xuất, kinh doanh của Cty.
- Nắm được những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc

lĩnh vực được giao

- Hiểu các thủ tục, nguyên tắc hành chính theo quy định của Pháp luật.
- Viết được các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện trong Cong ty

theo lĩnh vực chuyên môn được giao.

3.  Làm được:

- Các nội dung công việc cụ thể làm được do Cty quy định theo thông

kê các công việc cho từng chức danh nghề đầy đủ của viên chức trong
Công ty.

4.    Yêu cầu trình độ:

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
817