Tài liệu

4.HDHT - Quỹ đầu tư và phát triển

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

            Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÁCH HẠCH TOÁN QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Điều 70. Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển thông tư 200
1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh
nghiệp.
b) Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng
vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.
c) Việc trích và sử dụng quỹ đầu tư phát triển phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại
doanh nghiệp hoặc quyết định của chủ sở hữu.
d) Doanh nghiệp không tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định
chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển
Bên Nợ: 
Tình hình chi tiêu, sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.
Bên Có: Quỹ đầu tư phát triển tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.
Số dư bên Có: Số quỹ đầu tư phát triển hiện có.
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
a) Trong kỳ, khi tạm trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
          Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.
b) Cuối năm, xác định số quỹ đầu tư phát triển được trích, kế toán tính số được trích thêm, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
          Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.
c) Trường hợp công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, ghi:
Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển
          Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá)        
          Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (phần chênh lệch giữa giá phát
                  hành cao hơn mệnh giá, nếu có).
d) Chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính: Số dư quỹ dự phòng tài chính hiện có tại doanh nghiệp được
kết chuyển sang quỹ đầu tư phát triển, ghi:
Nợ TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính
          Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.
đ) Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển, doanh nghiệp phải kết chuyển sang
Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:
Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển
          Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu.

background image

Mô tả tài liệu

Hệ thống tài khoản, hướng dẫn hạch toán, báo cáo tài chính, phân hệ kho, quy trình thu chi tiền mặt ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
2072
3 tài liệu
0
1892
8 tài liệu
0
4808
10 tài liệu
0
5551
3 tài liệu
0
1925
3 tài liệu
0
1698
2 tài liệu
0
1338
4 tài liệu
0
2151
2 tài liệu
0
1254
2 tài liệu
0
1167
3 tài liệu
0
1772
10 tài liệu
0
5961

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
2072
18/09/2018
3 tài liệu
0
1892
18/09/2018
8 tài liệu
0
4808
18/09/2018
10 tài liệu
0
5551
18/09/2018
3 tài liệu
0
1925
18/09/2018
3 tài liệu
0
1698
18/09/2018
2 tài liệu
0
1338
18/09/2018
4 tài liệu
0
2151
18/09/2018
2 tài liệu
0
1254
18/09/2018
2 tài liệu
0
1167
18/09/2018
3 tài liệu
0
1772
18/09/2018
10 tài liệu
0
5961