Tài liệu

49-2013-ND-CP

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: 49/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN

LƯƠNG

-----------------------

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao 
động về tiềnlương,
Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền 
lương quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 92; nguyên tắc xây dựng thang lương, 
bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Lao 
động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 92 của Bộ 
luật Lao động.
2. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1, Điều 
3 của Bộ luật Lao động.
3. Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Bộ luật Lao động 
(sau đây gọi chung là doanh nghiệp).
4. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quy định và thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia và xây dựng thang lương, 
bảng lương, định mức lao động theo quy định tại Nghị định này.
Chương 2.

HỘI ĐỒNG TIỀN LƯƠNG QUỐC GIA

Điều 3. Chức năng của Hội đồng tiền lương quốc gia
1. Hội đồng tiền lương quốc gia thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về điều 
chỉnh, công bố mức lương tối thiểu vùng.
2. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia.

background image

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồng tiền lương quốc gia
1. Phân tích tình hình kinh tế - xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu 
sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; đánh giá tình hình thực hiện mức 
lương tối thiểu vùng, mức tiền lương trên thị trường lao động và khả năng chi trả của 
doanh nghiệp để xây dựng và khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối 
thiểu vùng hàng năm và từng thời kỳ.
2. Nghiên cứu, khuyến nghị với Chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với
một số nghề, công việc không thường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian.
3. Tổ chức rà soát, đánh giá việc phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng 
để khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phân vùng địa bàn áp dụng mức 
lương tối thiểu vùng.
4. Khảo sát thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài để nâng cao năng lực và 
hiệu quả tư vấn, khuyến nghị về tiền lương tối thiểu.
5. Nghiên cứu, tư vấn các vấn đề khác liên quan đến chính sách tiền lương theo yêu 
cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia
1. Hội đồng tiền lương quốc gia có 15 thành viên, bao gồm: 05 thành viên đại diện của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 05 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam và 05 thành viên đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động 
ở trung ương, trong đó:
a) Chủ tịch Hội đồng là một Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
b) Ba Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm: Một Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, một Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch 
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
c) Các ủy viên Hội đồng, bao gồm: Bốn ủy viên Hội đồng là đại diện của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; bốn ủy viên Hội đồng là đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam; một ủy viên Hội đồng là đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; hai ủy viên Hội đồng là đại diện của hai hiệp hội ngành nghề ở Trung ương có sử
dụng nhiều lao động.
2. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương 
quốc gia theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ủy 
quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm các ủy viên Hội 
đồng tiền lương quốc gia.
3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng tiền lương quốc gia là người có 
chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động, tiền lương; có trình độ, năng lực để 
xem xét, đề xuất những kiến nghị yêu cầu của cơ quan do mình đại diện và có điều 
kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia. Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch và ủy viên Hội đồng tiền lương quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ
là 05 năm.

background image

4. Hội đồng tiền lương quốc gia có bộ phận kỹ thuật và bộ phận thường trực giúp Hội 
đồng nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp, xây dựng phương án tiền lương tối thiểu vùng, 
phân vùng áp dụng mức lương tối thiểu để đưa ra thảo luận tại Hội đồng và thực hiện 
công tác hành chính của Hội đồng.
5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia do ngân sách nhà nước bảo 
đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Quy chế làm việc của Hội đồng tiền lương quốc gia
1. Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia quy định quy chế làm việc của Hội đồng tiền 
lương quốc gia, bộ phận kỹ thuật và bộ phận thường trực.
2. Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia được mời các chuyên gia, các nhà khoa học, 
nhà nghiên cứu của các Bộ, ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học để tham vấn ý 
kiến hoặc tham gia các cuộc họp của Hội đồng.
Chương 3.

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ ĐỊNH MỨC LAO

ĐỘNG

Điều 7. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương
1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết 
định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, 
nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.
2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc 
chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc 
chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương 
phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng 
cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động 
nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài 
năng nhưng ít nhất bằng 5%.
3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, 
bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức 
danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc
hoặc chức danh, trong đó:
a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện 
lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ 
quy định;
b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, 
học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với
mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
523
0 trang
0
505
0 trang
0
591
0 trang
0
422
0 trang
0
423
0 trang
0
610
0 trang
0
492
0 trang
0
449
0 trang
0
554
0 trang
0
476
0 trang
0
527
0 trang
0
503
0 trang
0
466
0 trang
0
488
0 trang
0
462
0 trang
0
484
0 trang
0
496
0 trang
0
430
0 trang
0
483
0 trang
0
525
0 trang
0
440
0 trang
0
459
0 trang
0
467

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
794
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1115
6 tài liệu
0
3107
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2294
2 tài liệu
0
1267
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4829
10 tài liệu
0
5330
10 tài liệu
0
5942
5 tài liệu
0
2910

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1591
18/09/2018
1 tài liệu
0
794
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1115
18/09/2018
6 tài liệu
0
3107
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2294
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4829
18/09/2018
10 tài liệu
0
5330
18/09/2018
10 tài liệu
0
5942
18/09/2018
5 tài liệu
0
2910