Tài liệu

4.3 tckt - Chi so loi nhuan

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI - Chỉ số hoạt động

1. Chỉ số lợi nhuận hoạt động:

Lợi nhuận hoạt động được cấu thành bởi lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận đầu tư
Lợi nhuận bán hàng:

2. Biên lợi nhuận thuần:  

-

Chỉ số này cho biết mức lợi nhuận tăng thêm trên mỗi đơn vị hàng hoá được bán ra 
hoặc dịch vụ được cung cấp. Do đó nó thể hiện mức độ hiệu quả của hoạt động kinh 
doanh trong doanh nghiệp.

-

Biên lợi nhuận thuần= lợi nhuận ròng/ doanh thu thuần
Trong đó
: lợi nhuận ròng= doanh thu thuần- giá vốn hàng bán

3. Biên lợi nhuận hoạt động: 

-

Biên lợi nhuận hoạt động= thu nhập hoạt động/ doanh thu thuần 

-

Trong đó: thu nhập hoạt động= thu nhập trước thuế và lãi vay từ hoạt động kinh 
doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ

4. Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (

Return On Assets - ROA

)

-

ROA là chỉ số tính toán xem một đồng vốn bỏ ra thu được bao nhiêu lợi nhuận.

-

ROA= thu nhập trước thuế và lãi vay/ tổng tài sản trung bình

-

Trong đó

: tổng tài sản trung bình= (tổng tài sản trong báo báo năm trước+ tổng tài sản

hiện hành)/2

-

Khi  sử dụng ROA để so sánh các công ty, tốt hơn hết là nên so sánh ROA của mỗi 
công ty qua các năm và so giữa các công ty tương đồng nhau.

5. Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn cổ phần (ROE):

-

Đo lường khả năng sinh lơị đối với cổ phần nói chung, bao gồm cả cổ phần ưu đãi.

-

ROE=Thu nhập ròng/ tổng vốn cổ phần bình quân

-

Trong đó: vốn cổ phần bình quân= (tổng vốn cổ phần năm trước+ tổng vốn cổ phần 
hiện tại) / 2

6. Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn ( ROTC)

-

Tổng vốn được định nghĩa là tổng nợ phải trả và vốn cổ phần cổ đông. Chi phí lãi vay
được định nghĩa là tổng chi phí lãi vay phải trả trừ đi tất cả thu nhập lãi vay ( nếu có).
Chỉ số này đo lường tổng khả năng sinh lợi trong hoạt động của doanh nghiệp từ tất 
cả các nguồn tài trợ

-

ROTC = (thu nhập ròng+ chi phí lãi vay)/ tổng vốn trung bình

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
976
10 tài liệu
0
6488
4 tài liệu
0
2125
9 tài liệu
0
4839
3 tài liệu
0
1863
4 tài liệu
0
2237
1 tài liệu
0
1622
1 tài liệu
0
6990

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
976
17/01/2019
10 tài liệu
0
6488
17/01/2019
4 tài liệu
0
2125
17/01/2019
9 tài liệu
0
4839
17/01/2019
3 tài liệu
0
1863
17/01/2019
4 tài liệu
0
2237
17/01/2019
1 tài liệu
0
1622
17/01/2019
1 tài liệu
0
6990