Tài liệu

4.3 tckt - Chi so loi nhuan

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI - Chỉ số hoạt động  

 
 
1.  Chỉ số lợi nhuận hoạt động
 
Lợi nhuận hoạt động được cấu thành bởi lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận đầu tư 
Lợi nhuận bán hàng: 
 
2.  Biên lợi nhuận thuần:   

 

-  Chỉ số này cho biết mức lợi nhuận tăng thêm trên mỗi đơn vị hàng hoá được bán ra 

hoặc dịch vụ được cung cấp. Do đó nó thể hiện mức độ hiệu quả của hoạt động kinh 
doanh trong doanh nghiệp. 

 
-  Biên lợi nhuận thuần= lợi nhuận ròng/ doanh thu thuần 

Trong đó: lợi nhuận ròng= doanh thu thuần- giá vốn hàng bán 

 
3.  Biên lợi nhuận hoạt động:  
 
-  Biên lợi nhuận hoạt động= thu nhập hoạt động/ doanh thu thuần  
 
-  Trong đó: thu nhập hoạt động= thu nhập trước thuế và lãi vay từ hoạt động kinh 

doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 
4.  Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (

Return On Assets - ROA

-  ROA là chỉ số tính toán xem một đồng vốn bỏ ra thu được bao nhiêu lợi nhuận. 
 

ROA= thu nhập trước thuế và lãi vay/ tổng tài sản trung bình

 

 

Trong đó

: tổng tài sản trung bình= (tổng tài sản trong báo báo năm trước+ tổng tài sản 

hiện hành)/2 

 

Khi  sử dụng ROA để so sánh các công ty, tốt hơn hết là nên so sánh ROA của mỗi 
công ty qua các năm và so giữa các công ty tương đồng nhau.

 

 
5.  Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn cổ phần (ROE): 
 
-  Đo lường khả năng sinh lơị đối với cổ phần nói chung, bao gồm cả cổ phần ưu đãi. 
 
-  ROE=Thu nhập ròng/ tổng vốn cổ phần bình quân 
 
-  Trong đó: vốn cổ phần bình quân= (tổng vốn cổ phần năm trước+ tổng vốn cổ phần 

hiện tại) / 2 

 
6.  Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn ( ROTC) 
 

background image

-  Tổng vốn được định nghĩa là tổng nợ phải trả và vốn cổ phần cổ đông. Chi phí lãi vay 

được định nghĩa là tổng chi phí lãi vay phải trả trừ đi tất cả thu nhập lãi vay ( nếu có). 
Chỉ số này đo lường tổng khả năng sinh lợi trong hoạt động của doanh nghiệp từ tất 
cả các nguồn tài trợ 

 
-  ROTC = (thu nhập ròng+ chi phí lãi vay)/ tổng vốn trung bình 
 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6102
10 tài liệu
0
7682
4 tài liệu
0
3089
6 tài liệu
0
2169
9 tài liệu
0
6207
1 tài liệu
0
1174

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6102
12/09/2018
10 tài liệu
0
7997
12/09/2018
10 tài liệu
0
7682
12/09/2018
4 tài liệu
0
3089
12/09/2018
6 tài liệu
0
2169
12/09/2018
9 tài liệu
0
6207
12/09/2018
1 tài liệu
0
1174