Tài liệu

42.1.18 MTCV TP

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2025
2 tài liệu
0
1126
3 tài liệu
0
1735
5 tài liệu
0
2416
9 tài liệu
0
2968
7 tài liệu
0
3207
10 tài liệu
0
3708
1 tài liệu
0
620
10 tài liệu
0
4193
10 tài liệu
0
3974
4 tài liệu
0
1439
5 tài liệu
0
2351
4 tài liệu
0
2245
3 tài liệu
0
1503
1 tài liệu
0
610
4 tài liệu
0
1444
7 tài liệu
0
2567
3 tài liệu
0
742
7 tài liệu
0
2319
10 tài liệu
0
3488
10 tài liệu
0
3650
10 tài liệu
0
3787
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2544
8 tài liệu
0
2791
5 tài liệu
0
2085
10 tài liệu
0
4509
9 tài liệu
0
3098
10 tài liệu
0
3348
6 tài liệu
0
2036
10 tài liệu
0
3312
6 tài liệu
0
1987
8 tài liệu
0
2676
5 tài liệu
0
1843
6 tài liệu
0
2013
8 tài liệu
0
2508
10 tài liệu
0
3488
8 tài liệu
0
2678
10 tài liệu
0
3404

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2025
28/01/2019
2 tài liệu
0
1126
30/01/2019
10 tài liệu
0
4394
28/01/2019
3 tài liệu
0
1735
28/01/2019
5 tài liệu
0
2416
30/01/2019
9 tài liệu
0
2968
28/01/2019
7 tài liệu
0
3207
28/01/2019
10 tài liệu
0
3708
28/01/2019
1 tài liệu
0
620
28/01/2019
10 tài liệu
0
4193
28/01/2019
10 tài liệu
0
3974
28/01/2019
4 tài liệu
0
1439
28/01/2019
5 tài liệu
0
2333
28/01/2019
3 tài liệu
0
1446
28/01/2019
5 tài liệu
0
2120
28/01/2019
5 tài liệu
0
2351
28/01/2019
4 tài liệu
0
2245
28/01/2019
3 tài liệu
0
1503
28/01/2019
7 tài liệu
0
2948
28/01/2019
1 tài liệu
0
610
28/01/2019
4 tài liệu
0
1444
28/01/2019
7 tài liệu
0
2567
28/01/2019
3 tài liệu
0
742
28/01/2019
7 tài liệu
0
2319
28/01/2019
10 tài liệu
0
3488
28/01/2019
10 tài liệu
0
3650
28/01/2019
10 tài liệu
0
3787
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2544
28/01/2019
8 tài liệu
0
2791
28/01/2019
5 tài liệu
0
2085
28/01/2019
10 tài liệu
0
4509
28/01/2019
9 tài liệu
0
3098
28/01/2019
10 tài liệu
0
3348
28/01/2019
6 tài liệu
0
2036
28/01/2019
10 tài liệu
0
3312
28/01/2019
6 tài liệu
0
1987
28/01/2019
8 tài liệu
0
2676
28/01/2019
5 tài liệu
0
1843
28/01/2019
6 tài liệu
0
2013
28/01/2019
8 tài liệu
0
2508
28/01/2019
10 tài liệu
0
3488
28/01/2019
8 tài liệu
0
2678
28/01/2019
10 tài liệu
0
3404