Tài liệu

42.1.14 MTCV nhan vien kinh doanh

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1761
2 tài liệu
0
983
3 tài liệu
0
1504
5 tài liệu
0
2090
9 tài liệu
0
2537
7 tài liệu
0
2772
10 tài liệu
0
3150
1 tài liệu
0
530
10 tài liệu
0
3585
10 tài liệu
0
3409
4 tài liệu
0
1211
5 tài liệu
0
1986
4 tài liệu
0
1931
3 tài liệu
0
1293
1 tài liệu
0
530
4 tài liệu
0
1217
7 tài liệu
0
2200
3 tài liệu
0
611
7 tài liệu
0
1979
10 tài liệu
0
2933
10 tài liệu
0
3104
10 tài liệu
0
3261
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2152
8 tài liệu
0
2346
5 tài liệu
0
1777
10 tài liệu
0
3875
9 tài liệu
0
2622
10 tài liệu
0
2852
6 tài liệu
0
1721
10 tài liệu
0
2805
6 tài liệu
0
1669
8 tài liệu
0
2244
5 tài liệu
0
1577
6 tài liệu
0
1707
8 tài liệu
0
2123
10 tài liệu
0
2906
8 tài liệu
0
2269
10 tài liệu
0
2899

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1761
28/01/2019
2 tài liệu
0
983
30/01/2019
10 tài liệu
0
3807
28/01/2019
3 tài liệu
0
1504
28/01/2019
5 tài liệu
0
2090
30/01/2019
9 tài liệu
0
2537
28/01/2019
7 tài liệu
0
2772
28/01/2019
10 tài liệu
0
3150
28/01/2019
1 tài liệu
0
530
28/01/2019
10 tài liệu
0
3585
28/01/2019
10 tài liệu
0
3409
28/01/2019
4 tài liệu
0
1211
28/01/2019
5 tài liệu
0
2022
28/01/2019
3 tài liệu
0
1225
28/01/2019
5 tài liệu
0
1791
28/01/2019
5 tài liệu
0
1986
28/01/2019
4 tài liệu
0
1931
28/01/2019
3 tài liệu
0
1293
28/01/2019
7 tài liệu
0
2570
28/01/2019
1 tài liệu
0
530
28/01/2019
4 tài liệu
0
1217
28/01/2019
7 tài liệu
0
2200
28/01/2019
3 tài liệu
0
611
28/01/2019
7 tài liệu
0
1979
28/01/2019
10 tài liệu
0
2933
28/01/2019
10 tài liệu
0
3104
28/01/2019
10 tài liệu
0
3261
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2152
28/01/2019
8 tài liệu
0
2346
28/01/2019
5 tài liệu
0
1777
28/01/2019
10 tài liệu
0
3875
28/01/2019
9 tài liệu
0
2622
28/01/2019
10 tài liệu
0
2852
28/01/2019
6 tài liệu
0
1721
28/01/2019
10 tài liệu
0
2805
28/01/2019
6 tài liệu
0
1669
28/01/2019
8 tài liệu
0
2244
28/01/2019
5 tài liệu
0
1577
28/01/2019
6 tài liệu
0
1707
28/01/2019
8 tài liệu
0
2123
28/01/2019
10 tài liệu
0
2906
28/01/2019
8 tài liệu
0
2269
28/01/2019
10 tài liệu
0
2899