Tài liệu

42.1.14 MTCV nhan vien kinh doanh

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2435
2 tài liệu
0
1297
3 tài liệu
0
2008
5 tài liệu
0
2847
9 tài liệu
0
3541
7 tài liệu
0
3721
10 tài liệu
0
4376
1 tài liệu
0
761
10 tài liệu
0
4960
10 tài liệu
0
4661
4 tài liệu
0
1663
5 tài liệu
0
2773
4 tài liệu
0
2618
3 tài liệu
0
1757
1 tài liệu
0
721
4 tài liệu
0
1752
7 tài liệu
0
3035
3 tài liệu
0
882
7 tài liệu
0
2744
10 tài liệu
0
4138
10 tài liệu
0
4452
10 tài liệu
0
4401
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
3017
8 tài liệu
0
3291
5 tài liệu
0
2431
10 tài liệu
0
5213
9 tài liệu
0
3684
10 tài liệu
0
3954
6 tài liệu
0
2405
10 tài liệu
0
3932
6 tài liệu
0
2377
8 tài liệu
0
3156
5 tài liệu
0
2167
6 tài liệu
0
2414
8 tài liệu
0
3000
10 tài liệu
0
4236
8 tài liệu
0
3145
10 tài liệu
0
4075

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2435
28/01/2019
2 tài liệu
0
1297
30/01/2019
10 tài liệu
0
5175
28/01/2019
3 tài liệu
0
2008
28/01/2019
5 tài liệu
0
2847
30/01/2019
9 tài liệu
0
3541
28/01/2019
7 tài liệu
0
3721
28/01/2019
10 tài liệu
0
4376
28/01/2019
1 tài liệu
0
761
28/01/2019
10 tài liệu
0
4960
28/01/2019
10 tài liệu
0
4661
28/01/2019
4 tài liệu
0
1663
28/01/2019
5 tài liệu
0
2696
28/01/2019
3 tài liệu
0
1683
28/01/2019
5 tài liệu
0
2561
28/01/2019
5 tài liệu
0
2773
28/01/2019
4 tài liệu
0
2618
28/01/2019
3 tài liệu
0
1757
28/01/2019
7 tài liệu
0
3401
28/01/2019
1 tài liệu
0
721
28/01/2019
4 tài liệu
0
1752
28/01/2019
7 tài liệu
0
3035
28/01/2019
3 tài liệu
0
882
28/01/2019
7 tài liệu
0
2744
28/01/2019
10 tài liệu
0
4138
28/01/2019
10 tài liệu
0
4452
28/01/2019
10 tài liệu
0
4401
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
3017
28/01/2019
8 tài liệu
0
3291
28/01/2019
5 tài liệu
0
2431
28/01/2019
10 tài liệu
0
5213
28/01/2019
9 tài liệu
0
3684
28/01/2019
10 tài liệu
0
3954
28/01/2019
6 tài liệu
0
2405
28/01/2019
10 tài liệu
0
3932
28/01/2019
6 tài liệu
0
2377
28/01/2019
8 tài liệu
0
3156
28/01/2019
5 tài liệu
0
2167
28/01/2019
6 tài liệu
0
2414
28/01/2019
8 tài liệu
0
3000
28/01/2019
10 tài liệu
0
4236
28/01/2019
8 tài liệu
0
3145
28/01/2019
10 tài liệu
0
4075