Tài liệu

42.1.13 MTCV Truong nhom KD

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2305
2 tài liệu
0
1251
3 tài liệu
0
1922
5 tài liệu
0
2714
9 tài liệu
0
3370
7 tài liệu
0
3578
10 tài liệu
0
4193
1 tài liệu
0
717
10 tài liệu
0
4726
10 tài liệu
0
4461
4 tài liệu
0
1592
5 tài liệu
0
2649
4 tài liệu
0
2518
3 tài liệu
0
1687
1 tài liệu
0
685
4 tài liệu
0
1666
7 tài liệu
0
2898
3 tài liệu
0
841
7 tài liệu
0
2632
10 tài liệu
0
3955
10 tài liệu
0
4231
10 tài liệu
0
4241
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2878
8 tài liệu
0
3155
5 tài liệu
0
2336
10 tài liệu
0
5024
9 tài liệu
0
3516
10 tài liệu
0
3807
6 tài liệu
0
2299
10 tài liệu
0
3776
6 tài liệu
0
2277
8 tài liệu
0
3029
5 tài liệu
0
2077
6 tài liệu
0
2306
8 tài liệu
0
2874
10 tài liệu
0
4006
8 tài liệu
0
3033
10 tài liệu
0
3870

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2305
28/01/2019
2 tài liệu
0
1251
30/01/2019
10 tài liệu
0
4944
28/01/2019
3 tài liệu
0
1922
28/01/2019
5 tài liệu
0
2714
30/01/2019
9 tài liệu
0
3370
28/01/2019
7 tài liệu
0
3578
28/01/2019
10 tài liệu
0
4193
28/01/2019
1 tài liệu
0
717
28/01/2019
10 tài liệu
0
4726
28/01/2019
10 tài liệu
0
4461
28/01/2019
4 tài liệu
0
1592
28/01/2019
5 tài liệu
0
2600
28/01/2019
3 tài liệu
0
1623
28/01/2019
5 tài liệu
0
2437
28/01/2019
5 tài liệu
0
2649
28/01/2019
4 tài liệu
0
2518
28/01/2019
3 tài liệu
0
1687
28/01/2019
7 tài liệu
0
3271
28/01/2019
1 tài liệu
0
685
28/01/2019
4 tài liệu
0
1666
28/01/2019
7 tài liệu
0
2898
28/01/2019
3 tài liệu
0
841
28/01/2019
7 tài liệu
0
2632
28/01/2019
10 tài liệu
0
3955
28/01/2019
10 tài liệu
0
4231
28/01/2019
10 tài liệu
0
4241
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2878
28/01/2019
8 tài liệu
0
3155
28/01/2019
5 tài liệu
0
2336
28/01/2019
10 tài liệu
0
5024
28/01/2019
9 tài liệu
0
3516
28/01/2019
10 tài liệu
0
3807
28/01/2019
6 tài liệu
0
2299
28/01/2019
10 tài liệu
0
3776
28/01/2019
6 tài liệu
0
2277
28/01/2019
8 tài liệu
0
3029
28/01/2019
5 tài liệu
0
2077
28/01/2019
6 tài liệu
0
2306
28/01/2019
8 tài liệu
0
2874
28/01/2019
10 tài liệu
0
4006
28/01/2019
8 tài liệu
0
3033
28/01/2019
10 tài liệu
0
3870