Tài liệu

42.1.13 MTCV Truong nhom KD

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2001
2 tài liệu
0
1113
3 tài liệu
0
1715
5 tài liệu
0
2399
9 tài liệu
0
2951
7 tài liệu
0
3167
10 tài liệu
0
3650
1 tài liệu
0
614
10 tài liệu
0
4144
10 tài liệu
0
3930
4 tài liệu
0
1422
5 tài liệu
0
2326
4 tài liệu
0
2215
3 tài liệu
0
1483
1 tài liệu
0
604
4 tài liệu
0
1427
7 tài liệu
0
2540
3 tài liệu
0
730
7 tài liệu
0
2292
10 tài liệu
0
3432
10 tài liệu
0
3597
10 tài liệu
0
3747
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2502
8 tài liệu
0
2739
5 tài liệu
0
2061
10 tài liệu
0
4475
9 tài liệu
0
3052
10 tài liệu
0
3305
6 tài liệu
0
2010
10 tài liệu
0
3279
6 tài liệu
0
1962
8 tài liệu
0
2639
5 tài liệu
0
1821
6 tài liệu
0
1992
8 tài liệu
0
2475
10 tài liệu
0
3439
8 tài liệu
0
2645
10 tài liệu
0
3372

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2001
28/01/2019
2 tài liệu
0
1113
30/01/2019
10 tài liệu
0
4351
28/01/2019
3 tài liệu
0
1715
28/01/2019
5 tài liệu
0
2399
30/01/2019
9 tài liệu
0
2951
28/01/2019
7 tài liệu
0
3167
28/01/2019
10 tài liệu
0
3650
28/01/2019
1 tài liệu
0
614
28/01/2019
10 tài liệu
0
4144
28/01/2019
10 tài liệu
0
3930
28/01/2019
4 tài liệu
0
1422
28/01/2019
5 tài liệu
0
2307
28/01/2019
3 tài liệu
0
1433
28/01/2019
5 tài liệu
0
2102
28/01/2019
5 tài liệu
0
2326
28/01/2019
4 tài liệu
0
2215
28/01/2019
3 tài liệu
0
1483
28/01/2019
7 tài liệu
0
2905
28/01/2019
1 tài liệu
0
604
28/01/2019
4 tài liệu
0
1427
28/01/2019
7 tài liệu
0
2540
28/01/2019
3 tài liệu
0
730
28/01/2019
7 tài liệu
0
2292
28/01/2019
10 tài liệu
0
3432
28/01/2019
10 tài liệu
0
3597
28/01/2019
10 tài liệu
0
3747
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2502
28/01/2019
8 tài liệu
0
2739
28/01/2019
5 tài liệu
0
2061
28/01/2019
10 tài liệu
0
4475
28/01/2019
9 tài liệu
0
3052
28/01/2019
10 tài liệu
0
3305
28/01/2019
6 tài liệu
0
2010
28/01/2019
10 tài liệu
0
3279
28/01/2019
6 tài liệu
0
1962
28/01/2019
8 tài liệu
0
2639
28/01/2019
5 tài liệu
0
1821
28/01/2019
6 tài liệu
0
1992
28/01/2019
8 tài liệu
0
2475
28/01/2019
10 tài liệu
0
3439
28/01/2019
8 tài liệu
0
2645
28/01/2019
10 tài liệu
0
3372