Tài liệu

4.2 tckt - Chi so quan ly nguon von

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI - Chỉ số quản lý nguồn vốn

1. Vòng quay tổng tài sản

-

Chỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng 
tài sản . Chỉ số này bằng 3 có nghĩa là : với mỗi đô la được đầu tư vào trong tổng tài 
sản, thì công ty sẽ tạo ra được 3 đô la doanh thu. Các doanh nghiệp trong ngành thâm 
dụng vốn thường có chỉ số vòng quay tổng tài sản thấp hơn so với các doanh nghiệp 
khác.

-

Vòng quay tổng tài sản= doanh thu thuần/ tổng tài sản trung bình

2. Vòng quay tài sản cố định

-

Cũng tương tự như chỉ số vòng quay tổng tài sản chỉ khác nhau và với chỉ số này thì 
chỉ tính cho tài sản cố định

-

Vòng quay tài sản cố định= doanh thu thuần/ tài sản cố định trung bình

3. Vòng quay vốn cổ phần

-

Chỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng 
vốn cổ phần( bao gồm cổ phần thường và cổ phần ưu đãi). Tỷ số này bằng 3 có nghĩa 
là với mỗi đô la đầu tư vào vốn cổ phần, công ty sẽ tạo ra 3 đô la doanh thu.

-

Vòng quay vốn cổ phần= 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
973
10 tài liệu
0
6467
4 tài liệu
0
2117
9 tài liệu
0
4822
3 tài liệu
0
1861
4 tài liệu
0
2227
1 tài liệu
0
1621
1 tài liệu
0
6980

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
973
17/01/2019
10 tài liệu
0
6467
17/01/2019
4 tài liệu
0
2117
17/01/2019
9 tài liệu
0
4822
17/01/2019
3 tài liệu
0
1861
17/01/2019
4 tài liệu
0
2227
17/01/2019
1 tài liệu
0
1621
17/01/2019
1 tài liệu
0
6980