Tài liệu

4.2 tckt - Chi so quan ly nguon von

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI - Chỉ số quản lý nguồn vốn  

 
 
1.  Vòng quay tổng tài sản:  
 
-  Chỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng 

tài sản . Chỉ số này bằng 3 có nghĩa là : với mỗi đô la được đầu tư vào trong tổng tài 
sản, thì công ty sẽ tạo ra được 3 đô la doanh thu. Các doanh nghiệp trong ngành thâm 
dụng vốn thường có chỉ số vòng quay tổng tài sản thấp hơn so với các doanh nghiệp 
khác. 

 
-  Vòng quay tổng tài sản= doanh thu thuần/ tổng tài sản trung bình 
 
2.  Vòng quay tài sản cố định:  
 
-  Cũng tương tự như chỉ số vòng quay tổng tài sản chỉ khác nhau và với chỉ số này thì 

chỉ tính cho tài sản cố định 

 
-  Vòng quay tài sản cố định= doanh thu thuần/ tài sản cố định trung bình 
 
3.  Vòng quay vốn cổ phần:  
 

Chỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng 
vốn cổ phần( bao gồm cổ phần thường và cổ phần ưu đãi). Tỷ số này bằng 3 có nghĩa 
là với mỗi đô la đầu tư vào vốn cổ phần, công ty sẽ tạo ra 3 đô la doanh thu.

 

 

Vòng quay vốn cổ phần= 

doanh thu thuần

 tổng vốn cổ phần trung bình

 

 

 

 

 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6028
10 tài liệu
0
7611
4 tài liệu
0
3047
6 tài liệu
0
2155
9 tài liệu
0
6169
1 tài liệu
0
1160

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6028
12/09/2018
10 tài liệu
0
7906
12/09/2018
10 tài liệu
0
7611
12/09/2018
4 tài liệu
0
3047
12/09/2018
6 tài liệu
0
2155
12/09/2018
9 tài liệu
0
6169
12/09/2018
1 tài liệu
0
1160