Tài liệu

4.1 tckt - Chi so thanh toan

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI - Chỉ số thanh toán

1. Chỉ số thanh toán hiện hành: 

-

Đây là chỉ số đo lường khả năng doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của
doanh nghiệp.

-

Công thức tính chỉ số thanh toán hiện hành=  

-

Chỉ số này càng thấp ám chỉ doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn đối với việc thực hiện các 
nghĩa vụ của mình nhưng một chỉ số thanh toán hiện hành quá cao cũng không luôn là dấu 
hiệu tốt, bởi vì nó cho thấy tài sản của doanh nghiệp bị cột chặt vào “ tài sản lưu động” quá
nhiều và như vậy thì hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp là không cao.

-

Nói chung thì chỉ số này ở mức 2-3 được xem là tốt..

2. Chỉ số thanh toán nhanh: 

-

Chỉ số thanh toán nhanh là chỉ số đo

 lường mức thanh khoản cao hơn. 

-

Công thức tính chỉ số thanh toán nhanh =   

-

Lưu ý là hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác được bỏ ra vì khi cần tiền để trả nợ, 
tính thanh khoản của chúng rất thấp. Chứng khoán phải là loại chứng khoán dễ quy đổi 
thành tiền.

3. Chỉ số tiền mặt

-

Chỉ số tiền mặt là chỉ số đo

 lường mức thanh toán cao nhất của doanh nghiệp.

-

Công thức tính chỉ số thanh toán nhanh=

-

Lưu ý là chỉ số này không bao gồm các khoản phải thu như trong chỉ số thanh toán nhanh.

4. Chỉ số vòng quay các khoản phải thu: 

-

Vòng quay các khoản phải thu=  

Các khoản phải thu trung bình= 
 

-

Chỉ số vòng quay càng cao sẽ cho thấy doanh nghiệp được khách hàng trả nợ càng nhanh. 
Nhưng nếu so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành mà chỉ số này vẫn quá cao thì có thể 
doanh nghiệp sẽ có thể bị mất khách hàng vì các khách hàng sẽ chuyển sang tiêu thụ sản 
phẩm của các đối thủ cạnh tranh cung cấp thời gian tín dụng dài hơn. 

background image

5. Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu :

-

Số ngày trung bình= 365/ vòng quay các khoản phải thu 

-

Chỉ số này cho biết số ngày trung bình mà doanh nghiệp thu được tiền của khách hàng

6. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho

-

Vòng quay hàng tồn kho =  

Trong đó: hàng tồn kho trung bình= (hàng tồn kho trong báo cáo năm trước+ hàng tồn kho 
năm nay)/2

-

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và 
hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều trong doanh nghiệp. 

-

Tuy nhiên chỉ số này quá cao cũng không tốt vì như thế có nghĩa là lượng hàng dự trữ trong
kho không nhiều, nếu nhu cầu thị trường tăng đột ngột thì rất khả năng doanh nghiệp bị 
mất khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần.

7. Chỉ số số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho:

Số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho=   

8. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả:

-

Chỉ số này cho biết doanh nghiệp đã sử dụng chính sách tín dụng của nhà cung cấp như thế 
nào. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả quá thấp có thể ảnh hưởng không tốt đến xếp 
hạng tín dụng của doanh nghiệp.

-

Vòng quay các khoản phải trả=   

Trong đó : doanh số mua hàng thường niên= giá vốn hàng bán+hàng tồn kho cuối kỳ - hàng 
tồn kho đầu kỳ phải trả bình quân=(phải trả trong báo cáo năm trước + phải trả năm nay)/2

9. Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả:

-

Số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả= 365/ vòng quay các khoản phải trả .

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
973
10 tài liệu
0
6467
4 tài liệu
0
2117
9 tài liệu
0
4822
3 tài liệu
0
1861
4 tài liệu
0
2227
1 tài liệu
0
1621
1 tài liệu
0
6980

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
973
17/01/2019
10 tài liệu
0
6467
17/01/2019
4 tài liệu
0
2117
17/01/2019
9 tài liệu
0
4822
17/01/2019
3 tài liệu
0
1861
17/01/2019
4 tài liệu
0
2227
17/01/2019
1 tài liệu
0
1621
17/01/2019
1 tài liệu
0
6980