Tài liệu

4.1 tckt - Chi so thanh toan

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI - Chỉ số thanh toán 

 
 
1.  Chỉ số thanh toán hiện hành:  
 
-  Đây là chỉ số đo lường khả năng doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của 

doanh nghiệp. 

 

-  Công thức tính chỉ số thanh toán hiện hành= 

tài sản lưu động

 nợ ngắn hạn

   

 
-  Chỉ số này càng thấp ám chỉ doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn đối với việc thực hiện các 

nghĩa vụ của mình nhưng một chỉ số thanh toán hiện hành quá cao cũng không luôn là dấu 
hiệu tốt, bởi vì nó cho thấy tài sản của doanh nghiệp bị cột chặt vào “ tài sản lưu động” quá 
nhiều và như vậy thì hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp là không cao. 

 
-  Nói chung thì chỉ số này ở mức 2-3 được xem là tốt.. 
 
2.  Chỉ số thanh toán nhanh:  
 

Chỉ số thanh toán nhanh là chỉ số đo

 lường mức thanh khoản cao hơn.  

 

-  Công thức tính chỉ số thanh toán nhanh = 

tiền mặt+ chứng khoán+ các khoản phải thu

 nợ ngắn hạn

    

 
-  Lưu ý là hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác được bỏ ra vì khi cần tiền để trả nợ, 

tính thanh khoản của chúng rất thấp. Chứng khoán phải là loại chứng khoán dễ quy đổi 
thành tiền. 

 
3.  Chỉ số tiền mặt:  
 

Chỉ số tiền mặt là chỉ số đo

 lường mức thanh toán cao nhất của doanh nghiệp. 

 

-  Công thức tính chỉ số thanh toán nhanh=

(tiền mặt+ chứng khoán)

 nợ ngắn hạn

  

 
-  Lưu ý là chỉ số này không bao gồm các khoản phải thu như trong chỉ số thanh toán nhanh. 
 
4.  Chỉ số vòng quay các khoản phải thu:  
 

-  Vòng quay các khoản phải thu= 

doanh số thuần hàng năm

 các khoản phải thu trung bình 

   

 
C
ác khoản phải thu trung bình=  

background image

các khoản phải thu còn lại trong báo cáo của năm trước và các khoản phải thu năm nay

 2 

   

 
-  Chỉ số vòng quay càng cao sẽ cho thấy doanh nghiệp được khách hàng trả nợ càng nhanh. 

Nhưng nếu so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành mà chỉ số này vẫn quá cao thì có thể 
doanh nghiệp sẽ có thể bị mất khách hàng vì các khách hàng sẽ chuyển sang tiêu thụ sản 
phẩm của các đối thủ cạnh tranh cung cấp thời gian tín dụng dài hơn.  

 
5.  Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu : 
 
-  Số ngày trung bình= 365/ vòng quay các khoản phải thu  
 
-  Chỉ số này cho biết số ngày trung bình mà doanh nghiệp thu được tiền của khách hàng 
 
6.  Chỉ số vòng quay hàng tồn kho:  
 

-  Vòng quay hàng tồn kho = 

giá vốn hàng bán

 hàng tồn kho trung bình 

   

 
Trong đó: hàng tồn kho trung bình= (hàng tồn kho trong báo cáo năm trước+ hàng tồn kho 
năm nay)/2 
 
-  Chỉ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và 

hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều trong doanh nghiệp.  

 
-  Tuy nhiên chỉ số này quá cao cũng không tốt vì như thế có nghĩa là lượng hàng dự trữ trong 

kho không nhiều, nếu nhu cầu thị trường tăng đột ngột thì rất khả năng doanh nghiệp bị 
mất khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần. 

 
7.  Chỉ số số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho: 
 

Số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho= 

365

  vòng quay hàng tồn kho

    

 
8.  Chỉ số vòng quay các khoản phải trả: 
 
-  Chỉ số này cho biết doanh nghiệp đã sử dụng chính sách tín dụng của nhà cung cấp như thế 

nào. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả quá thấp có thể ảnh hưởng không tốt đến xếp 
hạng tín dụng của doanh nghiệp. 

 

-  Vòng quay các khoản phải trả= 

doanh số mua hàng thường niên

  phải trả bình quân

    

 
Trong đó
 : doanh số mua hàng thường niên= giá vốn hàng bán+hàng tồn kho cuối kỳ - hàng 
tồn kho đầu kỳ phải trả bình quân=(phải trả trong báo cáo năm trước + phải trả năm nay)/2 
 

background image

9.  Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả: 
 
-  Số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả= 365/ vòng quay các khoản phải trả 

 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6037
10 tài liệu
0
7619
4 tài liệu
0
3057
6 tài liệu
0
2157
9 tài liệu
0
6177
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6037
12/09/2018
10 tài liệu
0
7921
12/09/2018
10 tài liệu
0
7619
12/09/2018
4 tài liệu
0
3057
12/09/2018
6 tài liệu
0
2157
12/09/2018
9 tài liệu
0
6177
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161