Tài liệu

4.1 Mo ta cong viec Truong phong nhan su

30/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1781
2 tài liệu
0
996
3 tài liệu
0
1516
5 tài liệu
0
2121
7 tài liệu
0
2808
10 tài liệu
0
3197
1 tài liệu
0
538
10 tài liệu
0
3646
10 tài liệu
0
3442
4 tài liệu
0
1230
5 tài liệu
0
2017
4 tài liệu
0
1959
3 tài liệu
0
1309
1 tài liệu
0
536
4 tài liệu
0
1231
7 tài liệu
0
2225
3 tài liệu
0
616
7 tài liệu
0
2003
10 tài liệu
0
2970
10 tài liệu
0
3149
10 tài liệu
0
3282
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2182
8 tài liệu
0
2378
5 tài liệu
0
1805
10 tài liệu
0
3950
9 tài liệu
0
2660
10 tài liệu
0
2898
6 tài liệu
0
1744
10 tài liệu
0
2845
6 tài liệu
0
1695
8 tài liệu
0
2269
5 tài liệu
0
1589
6 tài liệu
0
1733
8 tài liệu
0
2144
10 tài liệu
0
2948
8 tài liệu
0
2309
10 tài liệu
0
2930

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1781
28/01/2019
10 tài liệu
0
4242
28/01/2019
2 tài liệu
0
996
30/01/2019
10 tài liệu
0
3855
28/01/2019
3 tài liệu
0
1516
28/01/2019
5 tài liệu
0
2121
28/01/2019
7 tài liệu
0
2808
28/01/2019
10 tài liệu
0
3197
28/01/2019
1 tài liệu
0
538
28/01/2019
10 tài liệu
0
3646
28/01/2019
10 tài liệu
0
3442
28/01/2019
4 tài liệu
0
1230
28/01/2019
5 tài liệu
0
2044
28/01/2019
3 tài liệu
0
1242
28/01/2019
5 tài liệu
0
1820
28/01/2019
5 tài liệu
0
2017
28/01/2019
4 tài liệu
0
1959
28/01/2019
3 tài liệu
0
1309
28/01/2019
7 tài liệu
0
2593
28/01/2019
1 tài liệu
0
536
28/01/2019
4 tài liệu
0
1231
28/01/2019
7 tài liệu
0
2225
28/01/2019
3 tài liệu
0
616
28/01/2019
7 tài liệu
0
2003
28/01/2019
10 tài liệu
0
2970
28/01/2019
10 tài liệu
0
3149
28/01/2019
10 tài liệu
0
3282
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2182
28/01/2019
8 tài liệu
0
2378
28/01/2019
5 tài liệu
0
1805
28/01/2019
10 tài liệu
0
3950
28/01/2019
9 tài liệu
0
2660
28/01/2019
10 tài liệu
0
2898
28/01/2019
6 tài liệu
0
1744
28/01/2019
10 tài liệu
0
2845
28/01/2019
6 tài liệu
0
1695
28/01/2019
8 tài liệu
0
2269
28/01/2019
5 tài liệu
0
1589
28/01/2019
6 tài liệu
0
1733
28/01/2019
8 tài liệu
0
2144
28/01/2019
10 tài liệu
0
2948
28/01/2019
8 tài liệu
0
2309
28/01/2019
10 tài liệu
0
2930