Tài liệu

4. Mau phieu nhan ho so

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Lưu HCTC

 

 

BM1

 

   

 

 

BM1

Cty 

 

Cty 

 

   Số:........... /HCTC/BM1

 

   Số:........... /HCTC/BM1

 

 

BIÊN NHẬN 

 

        BIÊN NHẬN 

Đã nhận hồ sơ xin việc của:

 

   Phòng HCTC có nhận hồ sơ xin việc của Anh (Chị):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ:  

 

 

 

Địa 
chỉ:

 

 

 

Hẹn trở lại lúc:............ giờ, ngày:…………..

Anh(Chị) cần có mặt tại Cty lúc:…....... giờ, ngày:……………..

Để:       
I.

Bổ túc hồ 

 

Để:      
I.

Bổ túc hồ 

 

            
II.

Dự phỏng 
vấn 

 

            
II.

Dự phỏng 
vấn 

 

            
III.

Thi tay 
nghề

 

            
III.

Thi tay 
nghề

 

 

Ngày        tháng       năm  20…..

 

            Ngày        tháng       năm  20…..

       Người nhận hồ sơ ký và ghi Họ tên.

 

                       PHÒNG HCTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Người nộp hồ sơ giữ Biên nhận này

 

Lưu HCTC

 

 

BM1

 

   

 

 

BM1

Cty 

 

Cty 

 

   Số:........... /HCTC/BM1

 

   Số:........... /HCTC/BM1

 

 

BIÊN NHẬN 

 

        BIÊN NHẬN 

Đã nhận hồ sơ xin việc của:

 

   Phòng HCTC có nhận hồ sơ xin việc của Anh (Chị):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ:  

 

 

 

Địa 
chỉ:

 

 

 

Hẹn trở lại lúc:............ giờ, ngày:…………..

Anh(Chị) cần có mặt tại Cty lúc:…....... giờ, ngày:……………..

Để:       
I.

Bổ túc hồ 

 

Để:      
I.

Bổ túc hồ 

 

            
II.

Dự phỏng 
vấn 

 

            
II.

Dự phỏng 
vấn 

 

            
III.

Thi tay 
nghề

 

            
III.

Thi tay 
nghề

 

 

Ngày        tháng       năm  20…..

 

            Ngày        tháng       năm  20…..

       Người nhận hồ sơ ký và ghi Họ tên.

 

                       PHÒNG HCTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Người nộp hồ sơ giữ Biên nhận này

 

Lưu HCTC

 

 

BM1

 

   

 

 

BM1

Cty 

 

Cty 

 

   Số:........... /HCTC/BM1

 

   Số:........... /HCTC/BM1

 

background image

 

BIÊN NHẬN 

 

        BIÊN NHẬN 

Đã nhận hồ sơ xin việc của:

 

   Phòng HCTC có nhận hồ sơ xin việc của Anh (Chị):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ:  

 

 

 

Địa 
chỉ:

 

 

 

Hẹn trở lại lúc:............ giờ, ngày:…………..

Anh(Chị) cần có mặt tại Cty lúc:…....... giờ, ngày:……………..

Để:       
I.

Bổ túc hồ 

 

Để:      
I.

Bổ túc hồ 

 

            
II.

Dự phỏng 
vấn 

 

            
II.

Dự phỏng 
vấn 

 

            
III.

Thi tay 
nghề

 

            
III.

Thi tay 
nghề

 

 

Ngày        tháng       năm  20…..

 

            Ngày        tháng       năm  20…..

       Người nhận hồ sơ ký và ghi Họ tên.

 

                       PHÒNG HCTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Người nộp hồ sơ giữ Biên nhận này

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4066
20/12/2018
3 tài liệu
0
1322