Tài liệu

4 KPI truong bo phan may dan dung

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân

Kỳ:
Họ tên: 

Vị trí: Trưởng BP Máy dân dụng

1

2

3

4

5

6

7

A.

Mục tiêu trong kỳ

Tháng Năm

ĐVT

1

 100 

%

2

90

%

3

90

%

4

50

%

5

100

%

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)

70%

B

Tần suất đánh giá

Ngày Tuần Tháng

Quý

Năm

1

X

2

X

X

X

Các công việc thường xuyên theo MTCV

25%

C

Các dự án và công việc đột xuất

Tần suất đánh giá

Ngày Tuần Tháng

Quý

Năm

1

Soạn thảo tài liệu huấn luyện đại lý & nhân viên

X

2

Các dự án và công việc đột xuất

5%

Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc

Chú thích

*1  Quy ước về tầm quan trọng:

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận

Tỷ lệ số vụ bảo hành, sửa chữa sản phẩm máy dân dụng 
được giải quyết trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận 
SP/Tổng số SP bị sự cố được tiếp nhận
Điểm đánh giá bình quân của đại lý về chất lượng dịch vụ 
bảo hành, bảo trì MDD của KBI /điểm tối đa
Điểm đánh giá bình quân của khách hàng sử dụng về chất 
lượng dịch vụ bảo hành, bảo trì MDD / điểm tối đa
Tỷ lệ đại lý đạt chuẩn bảo hành, sửa chữa tại chỗ trong tổng 
số đại lý chiếm 80% doanh số công ty.
Tỷ lệ các vị trí trong bộ phận MDD có chuẩn năng lực/tổng 
số vị trí

Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái 

độ

Cập nhật dữ liệu DV khách hàng vào hệ thống thông tin 
công ty

Đáp ứng 100% yêu cầu hổ trợ từ P.KD trong chương trình 
chăm sóc KH lưu động (caravan), demo
Tỷ lệ nhân viên đạt chuẩn năng lực/tổng số NV trong bộ 
phận
Chi phí hoạt động thực tế/ chi phí kế hoạch đã được phê 
duyệt có chênh lệch thấp hơn 10%

background image

- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân 
theo thứ tự là 60% - 30% và 10%

-  tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ 
các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục

*2

  Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% 

mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

background image

Phòng:

Dịch vụ kỹ thuật

8

9

10

11

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

#DIV/0!

0.0%

0%

#DIV/0!

#DIV/0!

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

0%

0.0%

0.0%

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

0.0%
0.0%

0%

0%

0.0%

#DIV/0!

Tầm quan 

trọng

Kết quả 

thực hiện

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2071
6 tài liệu
0
2650
5 tài liệu
0
4766
10 tài liệu
0
6517

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
2071
22/12/2018
6 tài liệu
0
2650
22/12/2018
5 tài liệu
0
4766
22/12/2018
10 tài liệu
0
6517