Tài liệu

4 KPI cua pho giam doc mua hang

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân

Kỳ:
Họ tên: 

1

A.

1
2
3
4
5

B

1
2
3
4
5
6

C

1
2
3

Chú thích

background image
background image

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân

Họ tên: 

2

Kiểm soát tồn kho theo định mức: Giá trị bình quân tồn kho/Doanh thu/tháng

Tỷ lệ chênh lệch chi phí mua hàng thực tế so với kế hoạch được duyệt 
Tỷ lệ số lần giao hàng đúng tiến độ của nhà cung cấp
Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)

Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ

Xây dựng và từng bước hoạch hoàn thiện mạng lưới cung ứng
Mức độ phối hợp với các phòng ban
Số lần vi phạm nội quy
Số lần nhân viên vi phạm quy trình
Mức độ hỗ trợ cho các nhân viên trong phòng
Số sáng kiến đóng góp khả thi.
Các công việc thường xuyên theo MTCV

Các dự án và công việc đột xuất

Triển khai hệ thống ISO 
Triển khai hệ thống ERP 
Xây dựng danh sách vật tư PMH kèm mã ERP và tích hợp hình ảnh, TCKT…

Các dự án và công việc đột xuất

Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc

Chú thích

*1  Quy ước về tầm quan trọng:

- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%

-  tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận

Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC khác
Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC TQ

*2

  Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
409
0 trang
0
460
0 trang
0
428
0 trang
0
397
0 trang
0
438
0 trang
0
786

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2344
6 tài liệu
0
2958
5 tài liệu
0
5242
5 tài liệu
0
3042

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
2344
22/12/2018
6 tài liệu
0
2958
22/12/2018
5 tài liệu
0
5242
22/12/2018
5 tài liệu
0
3042