Tài liệu

4 KPI cua giam doc kinh doanh

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân

Kỳ:
Họ tên: 

Vị trí: GĐ

1

2

3

4

5

6

7

A.

Mục tiêu trong kỳ

Tháng Năm

ĐVT

1
2

Mức độ hoàn thành KPIs của phòng

100%

100

%

3
4
5
6
7
8

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)

100%

B

Tần suất đánh giá

Ngày Tuần Tháng

Quý

Năm

1

2

3

4

Các công việc thường xuyên theo MTCV

30%

C

Các dự án và công việc đột xuất

Tần suất đánh giá

Ngày Tuần Tháng

Quý

Năm

1

Xây dựng sổ tay công nghệ

2

Các dự án và công việc đột xuất

10%

Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc

Chú thích

*1  Quy ước về tầm quan trọng:

Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận

Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái 

độ

- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân 
theo thứ tự là 60% - 30% và 10%

-  tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ 
các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục

*2

  Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% 

mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

background image

Bộ phận: Kinh doanh

8

9

10

11

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

40%

0.0%

40%

0.0%

0.0%

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

15%

0.0%

40%

0.0%

30%

0.0%

15%

0.0%

100%

0.0%

0.0%

10 = 9 / 4

11 = 10 x 3

70%

0.0%

30%

0.0%

100%

0%

0.0%

0.0%

Tầm quan 

trọng

Kết quả 

thực hiện

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

Tầm quan 

trọng

Điểm đánh 
giá (trên 5)

Tỷ lệ thực 

hiện

Kết quả thực 

hiện tổng 

hợp

-  tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ 

  Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% 

Mô tả tài liệu

1234

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
2961
10 tài liệu
0
7164
5 tài liệu
0
5254
5 tài liệu
0
3046

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
6 tài liệu
0
2961
22/12/2018
10 tài liệu
0
7164
22/12/2018
5 tài liệu
0
5254
22/12/2018
5 tài liệu
0
3046