Tài liệu

4 Kiem toan tai san co dinh

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH : 

1- Mục đích của kiểm soát nội bộ đối với tài sản cố định. 

Mục tiêu chính của kiểm soát nội bộ là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào tài sản cố định thông 

qua việc đầu tư đúng mục  đích, không lãng phí  và quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản cố định. Ngoài 

ra, kiểm soát nội bộ còn phải giúp hạch toán đúng đắn các chi phí cấu thành nguyên giá tài sản cố định, 

chi phí sửa chữa, chi phí khấu hao.. 

2- Các thủ tục kiểm soát : 

Các thủ tục kiểm soát thường được xây dựng dựa trên những nguyên tắc sau : 

2.1- Áp dụng nguyên tắc phân chia trách nhiệm giữa các chức năng, như bảo quản tài sản, ghi sổ và phê

chuẩn việc mua, thanh lý, nhượng bán tài sản. 

2.2- Kế hoạch và dự toán về tài sản cố định : 

Ở các công ty lớn, hàng năm người ta thường thiết lập kế hoạch và dự toán ngân sách cho tài sản cố định. 

Tại các công ty nhỏ, đôi khi người ta cũng lập dự toán về tài sản cố định. 

2.3- Các công cụ kiểm soát khác : 

- Hệ thống sổ chi tiết tài sản cố định : Các đơn vị cần phải mở sổ chi tiết cho từng loại tài sản cố định bao 

gồm sổ chi tiết, thẻ chi tiết, hồ sơ chi tiết. 

- Thủ tục mua sắm tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản : Nhằm bảo đảm việc đầu tư 

tài sản cố định đạt hiệu quả cao, các doanh nghiệp thường xây dựng chính sách chung về vấn đề 

này, đồng thời quy định về các thủ tục cần thiết khi mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản.

- Thủ tục thanh lý tài sản cố định : Các doanh nghiệp thường xây dựng các quy định liên 

quan đến việc thanh lý tài sản. 

- Các quy định về phân biệt giữa chi phí được tính vào nguyên giá, hay đưa vào chi phí của 

niên độ :  Các doanh nghiệp nên thiết lập tiêu chuẩn để xác định về hai khoản chi phí này. Các tiêu 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

chuẩn cần dựa trên chuẩn mực hay chế độ kế toán hiện hành, và được cụ thể hóa theo thực tiễn đơn vị. 

- Chế độ kiểm kê định kỳ tài sản cố định : Nhằm kiểm tra về sự hiện hữu, địa điểm đặt tài 

sản, điều kiện sử dụng, cũng như phát hiện các tài sản để ngoài sổ sách, hoặc bị thiếu hụt, mất 

mát ... 

- Các quy định  bảo vệ vật chất đối với tài sản cố định : Như thiết kế các biện pháp bảo vệ tài sản, chống trộm

cắp, hỏa hoạn, mua bảo hiểm đầy đủ cho tài sản . 

- Các quy định về tính khấu hao : Thông thường thời gian tính khấu hao đối với từng loại 

tài sản cố định phải được ban giám đốc phê chuẩn trong khuôn khổ quy định của Nhà nước trước 

khi đăng ký để áp dụng 

III- KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH. 

1- Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. 

1.1- Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ. 

Khi tìm hiểu, cần chú ý các nội dung có liên quan đến các bộ phận của kiểm soát nội bộ như   các thủ tục

kiểm soát, các quy định về kế toán ... 

1.2- Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát : 

Được tiến hành tương tự như trình tự chung đã được trình bày trong các chương trước. 

1.3 - Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát : 

Loại thử nghiệm này dùng để đánh giá xem hệ thống kiểm soát nội bộ đã được thiết lập có được vận 

hành hữu hiệu trong thực tế hay không ? 

1.4 - Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế lại các thử nghiệm cơ bản : tương tự các chương trước. 

2- Các thử nghiệm cơ bản : 

2.1- Thực hiện thủ tục phân tích : 

Ngoài ra, kiểm toán viên sẽ thực hiện một số thủ tục phân tích khác như : 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-  So sánh giữa chi phí sửa chữa, bảo trì với doanh thu thuần. 

-  So sánh giữa chi phí sửa chữa, bảo trì của từng tháng với cùng kỳ năm trước. -  So sánh giá trị của các 

tài sản mua trong năm với năm trước. 

-  So sánh giá trị của các tài sản giảm trong năm với năm trước. 

2.2- Thử nghiệm chi tiết : 

a ) Thu thập hay tự lập bảng phân tích tổng quát về các thay đổi của tài sản và đối chiếu 

với sổ cái : 

Trước khi kiểm tra chi tiết về số tăng hay giảm trong năm, kiểm toán viên cần bảo đảm rằng số liệu 

trên các sổ chi tiết bằng với số liệu phản ánh ở tài khoản tổng hợp trên sổ cái. Muốn vậy, cần đối chiếu 

giữa số tổng cộng từ các sổ chi tiết với số liệu trên sổ cái, công việc này thường không tốn nhiều thời gian. 

Sau đó, kiểm toán viên cần thu thập hay tự lập ra một bảng phân tích trong đó có liệt kê số dư đầu kỳ 

và các chi tiết về số phát sinh tăng, giảm trong năm, để từ đó tính ra số dư cuối kỳ. Số dư đầu kỳ sẽ 

được kiểm tra thông qua sự đối chiếu với các tài liệu kiểm toán của năm trước. Còn các tài sản tăng và 

giảm trong năm, thì trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên sẽ thu thập thêm bằng chứng chi tiết về 

các khoản tăng hay giảm này. 

b ) Kiểm tra chứng từ gốc của các nghiệp vụ tăng tài sản cố định: 

Các công việc thường thực hiện khi kiểm toán nghiệp vụ này như sau : 

-  Xem xét sự phê chuẩn đối với mọi tài sản tăng trong kỳ, gồm cả tài sản mua và xây 

dựng. 

-  Duyệt xét lại tất cả các chi phí liên quan đến xây dựng cơ bản dở dang đã phát sinh 

trong năm, cũng như xem xét các hợp đồng thi công của cả hai trường hợp chưa hoàn tất và đã hoàn 

tất. 

-  Lần theo việc kết chuyển từ tài khoản Xây dựng cơ bản dở dang cho đến tài khoản Tài sản cố định. 

Mục đích thử nghiệm nhằm xác định xem mọi khoản mục liên quan đều đã được kết chuyển hay 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
9 tài liệu
0
4951