Tài liệu

4. Giay linh thay luong tro cap - BHXH

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

                                                                                                             Mẫu số: 18a-CBH

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

1. NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH:

- Họ và tên:.......................................................................Năm sinh:..........................
- Nơi cư trú: ...............................................................................................................
.........................................................................................Số điện thoại...................... 
- Hưởng chế độ BHXH: ...................................................Số sổ:................................
Lý do: .........................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. NGƯỜI LĨNH THAY:

- Họ và tên:.....................................................................................................................
- Số CMND:........ .................Cấp ngày........................Tại:...........................................
- Nơi cư trú...................................................................................Số điện thoại.............
- Mối quan hệ với người cho lĩnh thay chế độ BHXH:..................................................
- Thời hạn lĩnh thay: từ  ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ……
- Nơi lĩnh: .................................................................................................................
- Cam kết của người lĩnh thay:

Tôi xin chấp hành đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế

độ BHXH. Trong trường hợp người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp
hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần, tôi có trách nhiệm
báo kịp thời cho Đại diện chi trả xã hoặc BHXH huyện./.

Ngày ... tháng ... năm ...

Ngày ... tháng ... năm ...

Xác nhận của chính quyền        Chữ ký của người              Chữ ký của người 

 địa phương nơi cư trú

lĩnh thay

hưởng chế độ BHXH

(Ghi rõ họ tên)

(Ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
723
0 trang
0
441
0 trang
0
509

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1322
10 tài liệu
0
4584

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1322
20/12/2018
10 tài liệu
0
4584