Tài liệu

4. CV mau

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                   

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

CURRICULUM VITAE

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

Ảnh 3 x 4

PERSONAL DETAILS (Hồ sơ cá nhân)

 

  

Full Name (Họ và Tên)

Date of Birth (Ngày sinh)  

Contact Address (Địa chỉ liên lạc)

Marital Status (Tình trạng hôn nhân)
         

Gender (Giới tính):                         

Mobilephone Number (Số điện thoại di động)

Contact Telephone Number (Số điện thoại)

E-Mail Address (Địa chỉ E-mail )

ID number (Số CMND):

WORKING EXPERIENCES (Kinh nghiệm làm việc)

From (Từ) to (đến):   

Company (Công ty): 

Job title (Chức danh công việc): 

Net salary (Mức lương sau thuế): 

Reason for leaving (Lý do nghỉ việc): 

1

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                   

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Job description (Mô tả công việc)

2

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                   

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

EDUCATION BACKGROUND (QUÁ TRÌNH HỌC TẬP )

From (Từ): 
To (đến):    

Institution (Tên trường): 

Degree obtained (Bằng cấp đạt được):  

TRAINING COURSE ATTENDED (Các khóa đào tạo ngắn hạn đã tham dự)

Certificate obtained (Chứng chỉ đạt được):

Conducted by (Đơn vị tổ chức)

From (Từ): .../ …
To (đến):    ../ …

From (Từ): .../ …
To (đến):    ../ …

From (Từ): .../ …
To (đến):    ../ …

From (Từ): .../ …
To (đến):    ../ …

LANGUAGE AND COMPUTER SKILLS (Khả năng ngoại ngữ và vi tính)

English language skills  (Khả năng Tiếng Anh)

Skills (Kỹ năng)

Very good (Giỏi)

Good (Tốt)

Medium (Bình thường)

Basic (Cơ bản)

Speaking

Writing

Listening

Reading

Office Computer skills (Khả năng vi tính)

Word

Excel

Powerpoint

Visio

Puplisher

Internet

Phần mềm khác

Very good 
(Giỏi)             

Good (Tốt)       

Medium 

3

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
681
0 trang
0
1414
0 trang
0
1168
0 trang
0
672
0 trang
0
776
0 trang
0
533
0 trang
0
1015
0 trang
0
773

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6376

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6376