Tài liệu

4 Cac khia canh cua he thong kiem soat no bo Rui ro

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Các khía cạnh của HTKSNBDN: Rủi ro

Các dạng rủi ro của DN

Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh, ta có thể phân loại rủi ro như sau :

- Rủi ro từ môi tường bên ngoài DN (hay còn gọi là rủi ro kinh doanh)

- Rủi ro từ bên trong doanh nghiệp

+Rủi ro hoạt động

+Rủi ro tuân thủ

- Rủi ro kinh doanh : môi trường bên ngoài

- Rủi ro hoạt động : Vi phạm quy chế quản lý & vấn đề nguồn lực của DN

- Rủi ro tuân thủ : Vi phạm pháp luật nhà nước

Rủi ro kinh doanh 

Là rủi ro phát sinh từ môi trường kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp :

- Môi trường vĩ mô :

+ Chính trị

+ Kinh tế

+ Xã hội

+ Khoa học công nghệ

- Môi tường vi mô

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

+ Nhà cung cấp

+ Khách hàng 

+ Đối thủ cạnh tranh

Xác định rủi ro kinh doanh

- Phân tích rủi ro này theo mô hình “PEST”

+ P - Political – Môi trường chính trị

+ E - Economic – Nền kinh tế

+ S - Social – Xu hướng xã hội

+ T - Technological – Phát triển công nghiệp

Chính trị

- Tình hình chính trị của đất nước mà doanh nghiệp đó đang kinh doanh

- Xu hướng thay đổi chính sách, chế độ của Nhà Nước quốc gia sở tại

- Thay đổi pháp luật (luật thuế, luật doanh nghiệp, luật đất đai,…)

- Chính sách đối ngoại của nhà nước

- Chính sách khuyến khích đầu tư vào các vùng miền, các ngành kinh tế, lĩnh vực..

- Vai trò của kinh tế duốc doanh

- Quốc hữu hoá

- Chiến tanh …

Kinh tế

- Lạm phát

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

- Thất nghiệp

- GDP (điều chỉnh để đạt mức tăng trưởng)

+ Tăng trưởng kinh tế

+ Ổn định việc làm

+ Ổn định đồng tiền

+ Ổn định cán cân thanh toán

- Tỷ giá hối đoái (vấn đề xuất khẩu)

- Lãi suất (chi phí sử dụng vốn)

- Tâm lý đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước

- Chu kỳ suy thoái kinh tế

- Giá nguyên liệu cơ bản : điện, nước, xăng dầu…

- Tỷ lệ tiệu dùng và tiết kiệm

- BTA, AFTA, WTO…

- Nền kinh tế bong bóng : thị trường chứng khoán, bất động sản

Xã hội

- Xu hướng tiêu dùng xã hội

- Cơ cấu gia đình – xã hội

- Ảnh hưởng của các nhân vật nổi tiếng

- Thói quen tiêu dùng

- Trình độ, ý thức cộng đồng

- Các thông số về dân số

- Văn hoá xã hội …..

Khoa học công nghệ 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan