Tài liệu

4. Bien ban thoa thuan

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

TÊN CÔNG TY .............................. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN

(V/v Áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương của

Công ty đối với người lao động)

Hôm   nay,   ngày   .....   tháng   ......năm   2015.   Tại   Văn   phòng  Công

ty...................... , đại diện các bên gồm có:

I. Đại diện người sử dụng lao động
Ông (bà): ..............................................Chức vụ: Giám đốc 
II. Đại diện người lao động:
Ông (bà): ……………................... 

Chức vụ: …..

Đại diện cho tập thể người lao động đang làm việc tại công ty.
Sau  khi  nghe  Công  ty......................................  công  bố  hệ  thống  thang

lương, bảng lương của doanh nghiệp áp dụng cho từng cán bộ nhân viên, từng
bộ phận, hai bên đi đến thống nhất như sau:

1. Đồng ý với hệ thống thang lương, bảng lương mà đơn vị đã xây dựng.
2. Khi có sự thay đổi về hệ thống thang lương, bảng lương phải có sự bàn

bạc thống nhất bằng văn bản của hai bên.

Biên bản kết thúc vào lúc ....... giờ cùng ngày, trước sự có mặt và đồng ý

của tập thể nhân viên công ty.

ĐẠI DIỆN

NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐẠI DIỆN

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
820