Tài liệu

4 Bảng đánh giá phòng KT

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÝ    NĂM 20

Họ và Tên
Phòng

Phòng Kỹ thuật

Bộ Phận

Từ: 

1 – NHIỆM VỤ - TINH THẦN TRÁCH NHIỆM (ĐIỂM TỐI ĐA 80)

1

10

2

5

3

10

4

5

5

5

6

5

7 Hòan thành công trình đúng tiến độ của khách hàng.

5

8 Quản lý cho phí công trình mức tốt nhất

5

9 Thống kê và báo cáo công việc hàng tuần cho cấp trên.

10

10

10

11 Kết quả công việc

10

1

5

IV. TUÂN THỦ NỘI QUY – TRẬT TỰ CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 15)

1 Tuân thủ các nội quy chung của Công ty

10

MỨC 

ĐÁNH GIÁ

TP. ĐÁNH 

GIÁ

Giám sát thi công các công trình theo sự phân công:
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi quá trình thi công công trình tại hiện trường. Cập nhật 
thông tin vào sổ nhật ký công tác hằng ngày. (2đ)
- Nhắc nhở đình chỉ thi công khi phát hiện sai quy trình, vi phạm kỹ thuật, chất lượng 
theo thiết kế đã duyệt.(2đ)
- Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề kỹ thuật  và phát sinh trong thực tế thi công 
tại công trường.(3đ)
- Chịu trách nhiệm chất lượng công trình. (3đ)
Dự tóan vật tư cần thiết, bản vẽ, tài liệu , hồ sơ cho thi công theo từng dự án, từng hợp 
đồng (3)
Bố trí nhận hàng và vận chuyển hàng đến chân công trường. (2)
Sắp xếp kế họach thi công, bố trí việc cho đội thi công. Chẩn bị trang thiết bị, mặt 
bằng, đào tạo nhân lực thi công. (3)
Quản lý vật tư, thiết bị thi công không thất thóat. (5)
Xuất hàng và nhập hàng theo đúng biểu mẫu và quy định của công ty (2)
Chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng những công trình khi có yêu cầu từ khách hàng 
(2)
Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc họat động chào thầu, đấu thầu (3)
Thực hiện các yêu cầu về nghiệm thu, bàn giao và các yêu cầu về thủ tục hòan công, 
đáp ứng các yêu cầu từ nhà thầu (2đ)
Họp với các bên liên quan nhằm thực thi tốt công việc (3)
Dự toán vật tư luôn đủ, không phát sinh chi phí vận chuyển, giảm tối đa chi phí công 
ty về xuất hàng

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc (10đ)
- Số liệu cập nhật phải chính xác, đầu đủ, không xảy ra sai sót nhầm lẫn.
- Chứng từ phải hợp lệ, hợp lý, đúng quy định của công ty và nhà nước.
- Các công trình được hòan thành đúng thời hạn, chất lượng tốt
- Cảnh báo kịp thời các sai sót, biện pháp thi công luôn được duyệt bởi cấp trên. 
- Giảm tối đa chi phí công ty, bảo quản hàng hóa công ty.

III. VĂN HÓA CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 5)
Các trưởng phòng lưu ý: tiêu chí nào hòan thiện mới có điểm

Quan hệ cơ bản:
Đối với bản thân. (1 điểm)
Đối với đồng nghiệp (1 điểm)
Quan hệ đặc biệt:
Giữa nhân viên với cấp trưởng phòng nói chung (2 điểm)
Năng động, nhiệt tình, trung thực, cộng tác trong phòng ban (1)

background image

1

Bảo vệ, Quản lý tài sản của Công ty

5

TỔNG CỘNG ĐIỂM

100

TỔNG KẾT XẾP LỌAI

XẾP LỌAI

95 -> 100 ĐIỂM (LOẠI A)
86  ->  94 ĐIỂM (LỌAI B)
76  ->  85 ĐIỂM (LỌAI C)
66  ->  75 ĐIỂM (LOẠI D)

65 ĐIỂM TRỞ XUỐNG (LOẠI E)

TRƯỞNG PHÒNG                              PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ

P. GIÁM ĐỐC

+

Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm vaø khoâng tuaân thuû quy ñònh cuûa Coâng ty;

+

Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm Phaùp luaät Vieät Nam.

Ñieàu 9 :

Quan heä ñaët bieät

8.1 Ñoái vôùi baûn thaân :
·        Chaáp haønh vieäc giöõ veä sinh, ngaên naép taïi khu vöïc laøm vieäc;
·        Baûo veä moâi tröôøng, haïn cheá toái ña vieäc huùt thuoác laù trong Coâng ty;
·        Trung thöïc khi khai trình veà söï vuï baûn thaân;
·        Caån troïng trong phaùt ngoân, khoâng ñöôïc noùi tuïc chöûi theà;
·        Tuaân thuû nghieâm ngaët quy ñònh cuûa töøng boä phaän trong coâng ty.
8.2 Ñoái vôùi ñoàng nghieäp:
·        Noã löïc giuùp ñôõ khi ñoàng nghieäp gaëp khoù khaên trong coâng vieäc;
·        Khoâng ñöôïc töï yù söû duïng phöông tieän, duïng cuï laøm vieäc cuûa ñoàng nghieäp;
·        Khoâng ñöôïc coù nhöõng haønh vi gaây maát ñoaøn keát noäi boä nhö mieät thò hoaëc vu khoáng, beø phaùi , xaùch ñoäng hoaëc pheâ bình ñoàng nghieäp khi hoï vaéng maët.
·        Nhaéc nhôû khuyeân can ñoàng nghieäp khi nhaän thaáy raèng :

9.1 Giöõa nhaân vieân ñoái vôùi caùc caáp tröôûng phoøng noùi chung :
·        Phaûi coù thaùi ñoä leã pheùp, toân troïng;
·        Khoâng ñöôïc pheâ bình caáp tröôûng phoøng tröôùc söï chöùng kieán cuûa baát kyø ngöôøi thöù ba naøo khaùc;
·        Nghieâm caám bieåu hieän luoàn cuùi, phænh nònh tröôûng phoøng;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc hoái loä tröôûng phoøng döôùi baát kyø hình thöùc naøo, vôùi baát kyø möùc ñoä naøo;
·        Baûo veä uy tín cho caáp tröôûng phoøng laø goùp phaàn baûo veä uy tín cuûa Coâng ty.
9.2 Giöõa tröôûng phoøng ñoái vôùi nhaân vieân thuoäc quyeàn :
·        AÂn caàn, ñoä löôïng nhöng khoâng dung tuùng bao che;
·        Göông maãu trong coâng vieäc, trong vieäc chaáp haønh quy ñònh cuûa Coâng ty;
·        Chæ thò phaûi roõ raøng, ñaày ñuû döõ kieän, phaûi ño löôøng tröôùc möùc ñoä khaû thi, nhaân vieân phaûi thöïc hieän chính xaùc vaø troïn veïn nhöõng noäi dung ñöôïc giao phoù;
·        Nghieâm caám nhaân vieân khoâng chaáp haønh chæ thò cuûa tröôûng phoøng tröïc tieáp. Neáu khoâng ñoàng yù nhaân vieân ñöôïc quyeàn goùp yù nhöng khoâng ñoái khaùng khaùc vôùi chæ thò cuûa tröôûng phoøng. 
·        Khi nhaân vieân goùp yù hôïp leä, tröôûng phoøng phaûi tieáp nhaän treân tinh thaàn caàu tieán;
·        Thöôøng xuyeân nhìn nhaän vaø khuyeán khích, thuùc ñaåy nhaân vieân taïo ra nhieàu saùng kieán, caûi tieán môùi, luoân nhaïy beùn tröôùc moïi tình huoáng. Ñeå kòp thôøi quan taâm ñeà baït, thaêng traät cuûa nhaân vieân;
·        Thöôûng phaït phaân minh theo ñuùng noäi quy Coâng ty, Phaûi giaûi quyeát chaát vaán, khieáu naïi cuûa nhaân vieân kòp thôøi, trieät ñeå vaø roõ raøng;
·        Nghieâm caám haønh xöû thieân leäch, ñoá kî;
·        Haïn cheá toái ña tröôûng phoøng nhôø nhaân vieân laøm vieäc rieâng tö ngoaøi giôø;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc phuû nhaän hoaëc laïm duïng hoaëc maïo nhaän coâng söùc, thaønh quaû cuûa nhaân vieân.
9.3 Giöõa caùc tröôûng phoøng vôùi nhau :
·        Phaûi tuaân theo nhöõng quy ñònh neâu ôû ñieàu khoaûn 9.1 vaø 9.2 cuûa baûn noäi quy naøy;
·        Khoâng ñöôïc chæ thò, phaân coâng vöôït caáp;

background image

·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng coù tö töôûng hoaëc bieåu hieän mang tính cuïc boä;
·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng haønh xöû quaù quyeàn haïn cho pheùp hoaëc thöïc hieän tröôùc, baùo caùo sau;
·        Caùc tröôûng phoøng phaûi phaûi thieát laäp quy ñònh rieâng cho boä phaän maø mình phuï traùch treân nguyeân taéc :
a)     Quy ñònh rieâng cuûa boä phaän phaûi ñöôïc ñeä trình ñeå giaùm ñoác duyeät;
b)     Quy ñònh cuûa moãi boä phaän phaûi phuø hôïp vôùi tính chaát nghieäp vuï;
c)     Quy ñònh cuûa caùc boä phaän chöa ñöôïc giaùm ñoác pheâ duyeät hoaëc traùi vôùi quy ñònh vaø chính saùch cuûa Coâng ty ñeàu baát hôïp leä vaø khoâng coù hieäu löïc.
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái caùc tröôûng phoøng coù nhöõng tuyeân boá voâ caên cöù, nhöõng haønh vi khoâng töông xöùng vôùi cöông vò laõnh ñaïo;
·        Tröôûng phoøng cuûa boä phaän laø ngöôøi chòu traùch nhieäm duy nhaát vaø toaøn dieän ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa boä phaän ñoù tröôùc giaùm ñoác. 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3310
9 tài liệu
0
3810
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
6 tài liệu
0
3310
22/12/2018
9 tài liệu
0
3810
22/12/2018
0 tài liệu
0
0