Tài liệu

3.9 sale - danh gia khach hang

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI về khách hàng

1. % doanh số khách hàng mới:

-

Tỷ lệ này = doanh số từ khách hàng mới / tổng doanh số.

-

Tỷ lệ nào cho biết tỷ lệ tăng doanh số của công ty từ số khách hàng mới là bao nhiêu?

2. Số khách hàng mới

-

Tỷ lệ này = số khách hàng mới / tổng số khách hàng

-

Tỷ lệ nào cho biết 

3. Doanh số trung bình mỗi khách hàng/năm

-

Tỷ lệ này = tổng doanh số / tổng số khách hàng.

-

Tỷ lệ này cho biết mỗi khách hàng mang lại cho bạn doanh số bao nhiêu? Bạn có biên
pháp nào để tăng doanh số trên một khách hàng hay không?

4. Tỷ lệ lợi nhuận trên khách hàng

-

Tỷ lệ này = lợi nhuận thuần/tổng số khách hàng.

-

Tỷ lệ này cho bạn biết lợi nhuận trung bình do một khách hàng tạo ra là bao nhiêu? 
Ai là người mang lại nhiều và ít lợi nhuận, do vậy bạn sẽ có chính sách chăm sóc 
khách hàng phù hợp hơn.

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1533
1 tài liệu
0
1211
1 tài liệu
0
5750
4 tài liệu
0
1568
3 tài liệu
0
1322
10 tài liệu
0
4820
4 tài liệu
0
1449
1 tài liệu
0
703

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1533
17/01/2019
1 tài liệu
0
1211
17/01/2019
1 tài liệu
0
5750
17/01/2019
4 tài liệu
0
1568
17/01/2019
3 tài liệu
0
1322
17/01/2019
10 tài liệu
0
4820
17/01/2019
4 tài liệu
0
1449
17/01/2019
1 tài liệu
0
703